Print

Beneficis per a les teves empreses i autònoms

 • Gestió econòmica de les prestacions per incapacitat temporal per contingències professionals i comunes.
 • Gestió econòmica del cessament d'activitat per als autònoms amb la cobertura d'accident laboral.
 • Gestió econòmica de la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural.
 • Avaluació i gestió de les prestacions per incapacitat permanent.
 • Tramitació de la prestació per la cura de fills menors amb càncer o una altra malaltia greu.
 • Serveis que garantiran una bona atenció als treballadors de les teves empreses i autònoms amb cobertura de riscos professionals quan ens necessitin (assistència d'urgències, assistències mèdiques successives per a seguiment de l'accidentat en centres propis i concertats, consulta amb especialistes, rehabilitació i fisioteràpia).
 • Tot amb un tracte personalitzat, amb l'objectiu d'agilitzar la reincorporació dels treballadors a les empreses en les millors condicions, sense llistes d'espera, comptant amb un equip de professionals altament qualificat, especialistes en salut laboral i amb gran experiència en processos de recuperació.
 • Transport sanitari per a trasllats necessaris derivats de l'assistència dels treballadors.
 • Dispensació de medicaments i material ortopèdic en cas necessari.
 • Sol·licitud de farmacioles i reposicions de material.
 • Accés a les unitats clíniques especialitzades, com el laboratori de biomecànica, unitat pionera a Espanya i referent en el sector.
 • Per a tots els autònoms i les empreses amb cobertura de contingències comunes: seguiment dels processos de baixa, proves complementàries, avanç d'intervencions quirúrgiques, inici de processos d'incapacitat.
 • Telèfon d'assistència mèdica gratuït (SAM -24h/365) atès per un equip mèdic que recull directament les trucades identificant el tipus d'urgència i oferint l’orientació més efectiva i resolent consultes sobre el centre assistencial més proper.
 • Telèfon d'assistència des de l'estranger per a aquells treballadors que s'hagin de desplaçar per motius laborals.
 • Accés a una àmplia xarxa de centres assistencials en l’àmbit estatal disponible al cercador de centres de la web.
 • Cursos de formació i sensibilització presencials en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Disponibilitat de materials divulgatius (fullets, cartells, monografies) de PRL.
 • ILEA: lliurament d'un informe multimèdia anual per a les empreses que hagin tingut més de 3 accidents laborals, que permet conèixer de manera integrada la informació en matèria d'incapacitat laboral i alhora forma part activa de la gestió de la sinistralitat laboral.
 • Informació anual sobre la campanya Bonus de prevenció: incentius per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral (RD 404/2010, de 31 de març de 2010).
 • Accés al Programa Reil·lusiona't: unitat de reincorporació sociolaboral per als accidentats de les teves empreses i autònoms amb cobertura de riscos professionals que han quedat amb seqüeles.