Print

Perfil del contractant

Les instruccions següents regulen, d'acord amb les previsions de l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els procediments d'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada que celebri EGARSAT per tal de garantir que la contractació d'aquesta entitat, en tant integrada al sector públic amb el caràcter de poder adjudicador diferent de les administracions públiques, s'ajusti als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i d'assegurar una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis, mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció i adjudicació dels contractes a qui presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa.

 

 

Acceso a la plataforma de contratación del Estado