Print

Procés d’adhesió

Autònoms de nova creació:

Només cal emplenar i presentar el model TA/0521 a la Tresoreria General de la Seguretat Social indicant a la casella corresponent a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, el nombre 276 i denominació EGARSAT. Posteriorment, la mateixa Tresoreria General informarà a la mútua sobre aquesta nova alta. Així, s’opta per la cobertura per contingències comunes, encara que també es pot triar la cobertura de contingències professionals (accident de treball i malaltia professional).

 

 

 

 

Si ja està donat d'alta a una altra mútua:

 

En el cas d’estar adherit a una altra mútua, caldrà presentar l’original i còpia de la carta de sol·licitud de baixa a la mútua actual abans de l'1 d’octubre perquè el canvi de mútua tingui efectes a partir de l'1 de gener següent. Juntament amb una fotocòpia del DNI, lliurar la còpia de la carta de sol·licitud de baixa amb el segell d’entrada a l’altra mútua en qualsevol delegació d'Egarsat o enviar-la per correu a serveis centrals d’Egarsat.

 

Si ho desitja, ens ocuparem de tota la gestió derivada del procés de canvi de mútua.

 

Ampliació de la cobertura de riscos professionals (accident de treball i malaltia professional) 

Els autònoms que tinguin cobertes les contingències comunes poden ampliar de manera voluntària o obligatòria, segons el cas, la cobertura per contingència professional. El
document ha de ser presentat abans de l'1 d’octubre de cada any perquè tingui efectes l'1 de gener de l’any següent.