Print

Prestació per risc durant l’embaràs o la lactància natural

En què consisteix

El risc durant l’embaràs i la lactància natural és aquella situació en què es troba la treballadora embarassada durant el període d’interrupció de l’activitat quan el  seu desenvolupament influeix negativament en la salut de l’embarassada o del fetus.

Per al reconeixement i abonament de la prestació, les interessades han d’estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social. El subsidi econòmic equival al 100% de la base reguladora corresponent.

Com que és un risc professional, no existeix carència. El dret al subsidi neix l’endemà del cessament efectiu de l’activitat de conformitat amb els certificats mèdics emesos per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

 

Documentació requerida en cas de treballadores autònomes

 

Per al reconeixement de la certificació mèdica del risc

 • Sol·licitud de certificació mèdica d’existència de risc durant l’embaràs / lactància natural.
 • Fotocòpia del DNI-NIE-TIE de la treballadora, aportant l’original vigent.
 • Informe mèdic
  • En cas de treballadores embarassades, informe mèdic emplenat pel servei públic de salut que acrediti la situació d’embaràs i data probable de part i/o cartilla d’embaràs del servei públic de salut.
  • En el cas de treballadores en situació de la lactància natural, informe del metge emplenat pel servei públic de salut que acrediti la lactància natural i la data del part. Document acreditatiu mensual. Certificat d’empresa sobre l’activitat desenvolupada i les condicions de treball.
 • Certificat d’empresa sobre l’activitat desenvolupada i les condicions de treball.
  • Descripció dels riscos i exposició de la declaració empresarial.

 

 

 

 

Per al reconeixement de la prestació econòmica

 • Sol·licitud de prestació econòmica per risc durant l’embaràs
 • Sol·licitud de prestació econòmica per risc durant la lactància natural
 • Fotocòpia del número de compte bancari el titular del qual sigui la beneficiària de la prestació econòmica
 • Document de l’IRPF (model 145)
 • Fotocòpia dels justificants de pagament dels dos mesos anteriors a la baixa mèdica
  • TC1/15- Règim especial treballadors autònoms
  • TC1/10-Régimen especial agrari compte propi
 • Declaració de situació de l'activitat, degudament emplenat i signat. (No serà necessari per a treballadores SETA i TRADE).
 • Fotocòpia del llibre de família amb inscripció del fill, en supòsits de prestació per risc durant la lactància natural
 • Si tramita la documentació mitjançant un gestor i/o està vinculat amb la direcció/administració d’una empresa, haurà d’emplenar el document corresponent.
 • En el cas que la sol·licitud coincideixi amb el mes d’alta o baixa en el règim, haurà de presentar fotocòpia de l'IAE.