Print

Prestació per la cura de menors amb càncer o una altra malaltia greu

En què consisteix

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2011, va incorporar una nova prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors, en aquells casos en què tots dos treballin, per a la cura de menor o menors que estiguin al seu càrrec i es trobin afectats per càncer, o per qualsevol altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditat per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent.

 

El seu àmbit d’aplicació correspon a tots els règims del sistema de la Seguretat Social, excepte per al personal funcionari inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

 

La gestió i el pagament de la prestació econòmica correspon a la mútua d'AT i EP o, si s’escau, a l’entitat gestora amb la qual l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.

 

La prestació econòmica consistirà en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora equivalent a l'establerta per a la prestació d’incapacitat temporal per contingències
professionals, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

 

 

Si no es té coberta la IT en el règim de la Seguretat Social que hagi de reconèixer la prestació, la base reguladora està constituïda per la base de cotització de contingències comunes.

 

Va entrar en vigor l'1 de gener de 2011, i el seu desenvolupament reglamentari RD 1148/2011, de 29 de juliol, estableix la llista de les malalties considerades greus a efectes del reconeixement de la prestació, així com el règim jurídic de la prestació.

 

Requisits d'accés a la prestació

 

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora equivalent a l'establerta per a la prestació d’incapacitat temporal per contingències professionals, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

 

Per accedir a aquesta prestació cal complir els requisits següents:

 

 • Ser progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent d’un menor afectat de càncer (tumors malignes, melanomes, carcinomes) o altres malalties greus que requereixin hospitalització i tractament continuat que necessiti atenció directa.
 • Els dos progenitors, adoptants o acollidors han de treballar, ja sigui per compte aliè o per compte propi. Només un d’ells pot ser beneficiari de la prestació.
 • El beneficiari ha de reduir la jornada de treball, com a mínim, en un 50% de la seva durada.
 • El període mínim de cotització (carència) del beneficiari ha de ser:
  • Menors de 21 anys, no s’exigeix ​​període mínim de cotització.
  • Entre 21 i 26 anys d’edat: 90 dies cotitzats, dins dels set anys immediatament anteriors, o alternativament, acreditar 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.
  • Major de 26 anys d’edat: 180 dies dins dels set anys immediatament anteriors, o 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.

 

 • Requisits de cotització:
  • Treballadors per compte aliè: declaració de l’empresa amb la cotització del treballador del mes previ a la reducció de jornada. Per a treballadors a temps parcial, seran necessàries les bases de cotització dels tres mesos anteriors.
  • Treballadors per compte propi: el treballador ha d’estar al corrent de les cotitzacions.

 

 

Causes d'extinció de la prestació

 

La prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu pot extingir-se en els casos següents:

 

 • Quan cessi la necessitat de la cura directa, contínua, permanent del menor (previ informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent).
 • Quan el menor compleixi els 18 anys.
 • Per pèrdua de la condició de progenitor o de la custòdia del menor.
 • Quan el beneficiari deixa d’estar d’alta en la Seguretat Social o quan l’altre progenitor deixa de treballar.
 • Quan queda sense efecte la reducció de la relació laboral (recuperació del 100% de la jornada).
 • Quan el beneficiari accedeix a altres prestacions de la Seguretat Social incompatibles amb aquesta (jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i incapacitat temporal…).
 • Per mort del menor o del beneficiari.

 

Els beneficiaris han de comunicar qualsevol situació relativa a la suspensió i extinció, i les entitats gestores o mútues poden efectuar actuacions de comprovació dels requisits exigits per al reconeixement del subsidi.

 

 

Documentació necesssària

Per a la sol·licitud de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu cal aportar:

 

 • DNI, passaport o equivalent, NIE
 • Documents de cotització dels dos últims mesos (treballadors per compte propi)
 • Llibre de família o certificat de la inscripció del fill o els fills al registre civil.
 • Sol·licitud de prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o
 • una altra malaltia greu
 • Acord entre els progenitors per al gaudi de la prestació
 • Certificat d’empresa - bases de cotització
 • Declaració del treballador responsable de l’ingrés de quotes sobre reducció de la jornada (enllaç a PRDO102)
 • Informe per a la cura del menor
 • Certificat de l’IRPF (Model 145)