Print

    Calculadora de Quotes d'Autònoms 2018Introdueix les dades:

1. Base de cotització
mínim 932,70 € - màxim 3803,70 €
2. Edat
3. Sexe
4. És alta inicial?
5. Discapacitat superior al 33%?
6.
7. L'alta anterior se ha produït dins dels últims 2 anys?
Observacions:

> Quota de cotització per contingència comuna


Si s'escull la cobertura de contingència comuna, l'autònom té dret a la prestació per baixa ja sigui produïda per malaltia comuna o accident no laboral.


0,00€
Quota resultant per CC
29,80%
0,00€

Tipus cotització aplicable si NO es contracta la contingència professional.

(Al no optar per la cobertura de les contingències professionals s'efectua una cotització addicional del 0,1% per cobrir la prestació per risc durant l'embaràs o la lactància natural)

Prestacions

Incapacitat temporal per contingència comuna (malaltia comuna o accident no laboral)
0,00€
Del 4rt al 20è dia: 60% Base reguladora Diària
0,00€
Del 21è dia en endavant: 75% B.R.D.

> Quota de cotització per contingència comuna + cessament de l'activitat


Tipus de cotització aplicable si es contracta contingència comuna més cessament d'activitat


0€
Quota resultant per CC + CA
29,30% Tipus de cotització aplicable a CC + CA
0€
Cotització addicional ( 0,1%)
0€
Cessament d'Activitat ( 2,2% BC)

> Quota de cotització per contingència comuna + professional


Tipus de cotització aplicable si es contracta contingència comuna i professional


0,00€
Quota resultant per CC + CP
29,30% Tipus de cotització aplicable a CC + CP
0,00€
Contingència Professional CNAE

> Quota per contingència comuna + professional + cessament de l'activitat


Si s'incrementa l'acció protectora amb la cobertura de contingència professional, l'autònom tindrà coberta la prestació:

1.- per baixa, ja sigui produïda per malaltia professional o accident de treball
2.- per risc durant l'embaràs o lactància natural
3.- per cessament d'activitat.


0,00€
Quota resultant CC + CP + CA
0,00€
Contingència Comuna
29,30%
Tipus de cotització CC aplicable si es contracta la contingència professional
0,00€
Contingència Professional CNAE
0,00€
Cessament d'Activitat ( 2,2% BC)

Prestacions

Incapacitat temporal per contingència comuna (malaltia comuna o accident no laboral)
0,00€
Del 4rt al 20è dia: 60% Base reguladora Diària
0,00€
Del 21è dia en endavant: 75% B.R.D.
Incapacitat temporal per contingència professional
0,00€
Des de l'endemà a la data de la baixa mèdica: 75% B.R.D.
Risc durant l'embaràs o la lactància natural
0,00€
Del 1er dia en endavant: 100% B.R.D.
Cessament d'Activitat (*)
0,00€
Del 1er mes fins a la fi de la prestació: 70% base de cotització (amb un import màxim del 175% de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples -*IPREM- incrementat en una 6ª part)

La quantia màxima de la prestació per cessament d'activitat serà del 175% del IPREM (1.087,21 €/mes), excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec; en aquest cas, la quantia serà, respectivament, del 200% (1.242,52 €/mes) o del 225% (1.397,84 euros/mes) d'esmentat indicador.


(*) El càlcul de la prestació està realitzat sobre la base d'un treballador/a sense fills a càrrec i menor de 60 anys.

La durada de la prestació varia en funció dels mesos cotitzats, sent de 2 mesos per una cotització de 12 a 17 mesos, fins als 12 mesos de prestació, per cotitzacions de 48 mesos o superiors.


L'opció de millora de l'acció protectora amb la contractació de la cobertura d'accident laboral, malaltia professional i cessament de l'activitat suposa un increment de 0,00€/mes

 

**Aquests resultats són una simulació a exemple pràctic, per tant, no vinculants en el tràmit d'un expedient.