Aspectes bàsics de la llei de prevenció de riscos laborals a l'empresa

El document Aspectes bàsics de la llei de prevenció de riscos laborals a l'empresa, exposa aquelles preguntes essencials que solen plantejar-se en relació a la prevenció, tals com Quines obligacions té l'empresari davant la Llei de prevenció de riscos laborals ?, Com complir la llei de prevenció ?, què ha de contenir el pla de prevenció ?, la planificació de les activitats preventives, els equips de protecció individual, la investigació d'accidents, el supòsit dels treballadors d'empreses de treball temporal, treballadors especialment sensibles, auditories ...

Aspectes bàsics de la llei de prevenció de riscos laborals a l'empresa
Títol:
Descripció:
Paraules clau:
Use in sitemap:yes
Change frequence:diàriament
Prioritat: