Print

Malaltia professional

Què és la malaltia professional

 
La malaltia professional és la contreta a causa o com a conseqüència del treball efectuat per compte d'altri en les activitats especificades en el Reial decret 1299/2006, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals, segons les disposicions d’aplicació i desenvolupament de la Llei general de la Seguretat Social (NIPO 202-07-010-9), i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en el quadre s’indiquin per a cada malaltia professional.

 

L'Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, estableix com és el model de comunicat de malaltia professional i dicta les normes per a la seva elaboració i transmissió que correspon a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

 

 

Dades necessàries per a l’elaboració del comunicat de malaltia professional

Les dades necessàries que la mútua ha de conèixer per fer el comunicat de malaltia professional són:

 

 • Dades generals del treballador, les bases de cotització del mes anterior a la baixa mèdica i de l’any anterior a la baixa mèdica per hores extres i altres conceptes.
 • Dades de l’empresa, entre les quals destaquen:
  • Modalitat d’organització preventiva adoptada per l’empresa.
  • Existència d’avaluació de riscos del lloc de treball.
  • Existència d’informació als representants dels treballadors.
  • Existència de reconeixement mèdic.
  • Existència d’informe relatiu a les causes de la malaltia professional.
  • Direcció on presta servei el treballador, si és diferent del de la raó social
   de l’empresa.

Transmissió del comunicat de malaltia professional

La comunicació inicial del comunicat de malaltia professional per part de la mútua en nom de l’empresa s’ha d’efectuar dins els deu dies hàbils següents a la data del diagnòstic.

En qualsevol cas, la totalitat de les dades s’ha de transmetre en el termini màxim dels 5 dies hàbils següents a la comunicació inicial, i així mateix l’empresa ha de remetre la informació que li sigui sol·licitada per l’entitat gestora o per la mútua.