Print

Accident de treball

Què és l'accident de treball

 

acc laboral

Un accident de treball és tota lesió que el treballador pateix amb ocasió del treball que realitza.

 

En cas d’accident de treball, com a norma general, el treballador ha d’acudir al centre assistencial més proper segons el mapa sanitari d'Egarsat prioritzant primer els centres assistencials propis d'Egarsat, seguidament els centres assistencials de la corporació SUMA i, en tercer lloc, els centres concertats.

 

 

 Recomanacions en cas d’accident de treball:

 

  • De nit cal dirigir-se al centre mèdic més immediat encara que no aparegui al mapa sanitari d'Egarsat.
  • L’accidentat ha d’acudir amb el volant de sol·licitud d’assistència per accident de treball, degudament emplenat per l’empresa, i aportar un document d’identificació (DNI o altres).
  • Ha d’anar al centre mèdic acompanyat, especialment en el cas d’afectació de la consciència, dificultat de mobilitat, estat d’ansietat o problemes de comunicació. 

 

Tràmits en cas d’accident de treball:

En funció del tipus d’accident, els tràmits a realitzar són diferents:

 

Si es tracta d’accident greu o molt greu

En cas d’accident greu o molt greu, o en situacions d’urgència, el treballador pot dirigir-se al centre mèdic més proper encara que no aparegui a la relació de centres propis i concertats per Egarsat.

 

Per resoldre dubtes sobre l’accés als centres mèdics el treballador pot trucar al Servei d’assistència mèdica 24h (SAM): 900 333 276.

 

Sempre haurà d’aportar el volant de sol·licitud d’assistència amb el qual es manifesta que ha ocorregut un accident a l’empresa i facilitar la seva identificació per ser atès, portant a sobre un document d’identificació (DNI o altres).

 

En els accidents greus o molt greus que provoquin la mort del treballador o que afectin més de quatre treballadors, a més d’emplenar el corresponent comunicat d’accident de treball, l’empresa ha de comunicar l’accident abans de 24 hores a l’Autoritat Laboral.

 

En aquesta comunicació s’indicaran les dades de l’empresa, els noms dels accidentats, el lloc on va ocórrer l’accident i una descripció del mateix.

 

 

Si es tracta d’accident amb baixa laboral

Com en qualsevol tipus d’accident de treball, el treballador haurà d’acudir al centre mèdic amb el volant de sol·licitud d’assistència emplenat per l’empresa.

 

Després de l’assistència, el treballador pot causar baixa laboral en cas que la lesió provocada per l’accident l’incapaciti per efectuar la seva feina habitual. En aquest cas, després de l’assistència sanitària, els serveis sanitaris li expediran el comunicat mèdic de baixa per duplicat (un exemplar per al treballador i un altre perquè el presenti a l’empresa), acreditant així la situació de baixa, i quedarà un tercer exemplar en poder d'Egarsat.

 

Quan l’accident impliqui l’absència del treballador durant un dia com a mínim, prèvia baixa mèdica, l’empresa confeccionarà el comunicat d’accident i el remetrà per via electrònica en un termini de cinc dies per mitjà del sistema de declaració electrònica d’accidents de treball (Delt@ o CoNTA).

 

L’accident amb baixa laboral determina l'inici de les prestacions per incapacitat temporal. Un cop curades les lesions sofertes en l’accident el servei mèdic responsable del treballador emetrà el corresponent informe d’alta laboral (que haurà de tramitar de la mateixa manera que el de baixa i consta del mateix nombre de còpies), de manera que el treballador ha de reincorporar-se a la feina habitual l’endemà de la data d’alta.

 

Si es tracta d’accident sense baixa laboral

 

Si es determina que el treballador accidentat no necessita la baixa laboral, després de rebre l’atenció mèdica (presentant el volant de sol·licitud d’assistència correctament emplenat per l’empresa) es reincorporarà a la feina. Se li facilitarà el comunicat mèdic sense baixa laboral com a justificant i informació de l’atenció rebuda.

 

L’empresa haurà de formalitzar mensualment la relació d’accidents de treball esdevinguts sense baixa mèdica i presentar-la a Egarsat per via electrònica mitjançant el sistema Delt@ i/o CoNTA els cinc primers dies hàbils del mes següent al que correspongui la informació.

 

Per facilitar aquest tràmit Egarsat proporciona mensualment a les empreses aquesta relació per simplificar i agilitzar aquesta obligació legal.