Print

Gestió de la sinistralitat

Egarsat disposa d’un pla d’activitats d’acord amb les prioritats fixades pel Ministeri de Treball i determinats governs autonòmics, centrat en aconseguir la disminució dels índexs de sinistralitat de les petites empreses i aquelles que tenen més indicadors de sinistralitat.

 

Visita i assessorament a les empreses d’alta sinistralitat

Realitzem visites d’assessorament en aquelles empreses considerades d’alta sinistralitat per l’autoritat laboral, consistents en l’aplicació de mesures correctores als accidents de treball i malalties professionals. La finalitat és aconseguir la millora dels índexs d’incidència, freqüència i gravetat. En les visites, els tècnics aporten documentació i posen a disposició de la gerència de l’empresa els seus coneixements i experiència, amb la finalitat d’eliminar la sinistralitat laboral.

 

ILEA - Informe d’incapacitat temporal: evolució i anàlisi

 

Anualment Egarsat realitza una campanya en aquelles empreses amb tres o més accidents de treball amb baixa (exclosos els accidents in itinere, supòsits de pluriocupació i recaigudes), en què es lliura l'informe ILEA. Un informe en format CD multimèdia que permet visualitzar de manera àgil i integrada tota la informació en matèria d’incapacitat laboral de les empreses associades.

 

La informació que conté inclou, entre altres aspectes:

 

• Total d’accidents de treball i malalties professionals amb baixa i sense registrats en el període analitzat
• Durada de les baixes per incapacitat temporal
• Total de dies perduts per incapacitat temporal
• Índexs d’incidència, freqüència i gravetat
• Índex d’atur
• Comparativa del nivell de sinistralitat amb el sector de l’activitat
• Anàlisi detallada dels accidents (part del cos lesionada, tipus de lesió, lloc on es produeix l’accident, dia, hora, etc.)

 

Certificats i informes de sinistralitat laboral

Aquelles empreses mutualistes que ho requereixin poden sol·licitar la relació d’accidents haguts durant un període de temps o bé certificats i informes de sinistralitat laboral que reflecteixin la seva evolució respecte a exercicis anteriors i els sectors d’activitat nacionals i autonòmics, a través del correu gestpreven@egarsat.es.

 

Amb aquesta informació poden afrontar concursos públics, inspeccions de treball, informes davant gerència..., pel que estudiem en cada cas concret el tipus de document que millor s’ajusta a les seves necessitats.

 

Proposta de les mesures preventives adequades

 

Arran dels estudis de sinistralitat laboral efectuats a les empreses, des d’Egarsat es realitza a cada visita una proposta de les mesures preventives adequades per reduir els accidents de treball i malalties professionals.

 

Es tracta d’un treball conjunt amb les empreses mutualistes per trobar les mesures que poden ajudar en major mesura a la disminució de la sinistralitat laboral sense oblidar l’essència del seu sistema de gestió intern.