Assessorament

Gestió preventiva

Assessorem les empreses associades a la implantació del sistema de gestió preventiva més idoni a les seves característiques empresarials, mitjançant visites realitzades per tècnics de prevenció.

 

Empreses amb menys de 10 treballadors

Ja que la nostra activitat està enfocada preferentment a assessorar petites empreses, realitzem visites a empreses de fins a 10 treballadors en les quals l’empresari assumeixi personalment l’activitat preventiva.

 

Investigacions d’accidents de treball

Portem a terme activitats d’assessorament en la realització d’investigacions d’accidents laborals, cooperant amb les empreses mutualistes en les seves investigacions internes. En concret, es capacita el personal d’una empresa associada per al desenvolupament d’aquesta activitat sota la tutela dels tècnics de prevenció d'Egarsat. 

 

Assistència tècnica i legal

Valorem les activitats preventives realitzades per l’empresa, el grau d’integració de la prevenció, els accidents de treball i malalties professionals, i resolem consultes legals i d’ordre tècnic i, en general, qualsevol dubte sobre qüestions relatives a la PRL.

 

Assessorament a treballadors autònoms

Assessorem els treballadors autònoms que tenen contractada la cobertura de riscos professionals respecte de les obligacions derivades de l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, així com del Reial decret 171/2004 que el desenvolupa, relatius a la coordinació d’activitats empresarials.

 

En aquest sentit, centrem la nostra activitat per a aquest col·lectiu en visites d’assessorament en relació amb les responsabilitats i obligacions i resolem els dubtes tècnics i legals que els puguin sorgir.