Print

Prevenció de Riscos Laborals

En què consisteix

prev ries laborales

Una de les missions d’Egarsat és la de potenciar i impulsar la prevenció de riscos laborals, com a part de l’acció protectora que proporcionem a les empreses mutualistes.

Arran de l'Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social, i de diverses normes de vigència anual que estableixen els criteris en què aquestes s’han de dur a terme, realitzem un seguit d’activitats per a la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals a favor de les empreses associades i dels seus treballadors protegits, i dels treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes aquestes contingències.

 

Aquestes activitats no inclouen les que els empresaris hagin de desenvolupar a través d’alguna de les modalitats d’organització de l’activitat preventiva que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sinó al contrari, que en constitueixen un complement.

 

D’altra banda, en tractar-se de serveis finançats per un percentatge de les quotes de la Seguretat Social són sense cost per als seus destinataris.

 

La nostra activitat preventiva està orientada preferentment a coadjuvar en les petites empreses i en les empreses i sectors amb majors indicadors de sinistralitat a la millor incardinació en els plans i programes preventius de les diferents administracions competents, al desenvolupament de la I+D+i, a la divulgació, educació i sensibilització en seguretat laboral.