Print

Risc durant l’embaràs o la lactància natural

En què consisteix

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, estableix que la prestació econòmica per risc durant l’embaràs i durant la lactància natural tindran la naturalesa de prestació derivada de contingències professionals.Es considera situació protegida el període de suspensió del contracte de treball en els supòsits en què la dona treballadora canviï de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, el canvi no sigui tècnicament o objectivament possible, o no pugui exigir-se per motius justificats. 

 

Particularitats

 

 • Es concedirà en els termes i condicions previstes per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal.
 • Naixerà el dia en què s’iniciï la suspensió del contracte de treball i finalitzarà el dia anterior al de la maternitat (en els casos de risc d’embaràs) i en la prestació de lactància natural s’extingirà en el moment en què el fill compleixi els 9 mesos o s’hagi reincorporat amb anterioritat al lloc de treball o a un altre compatible amb la seva situació.
 • La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora.

 

Documentació necessària

Per al reconeixement de la certificació mèdica del risc

 • Sol·licitud de certificació mèdica d’existència de risc durant l’embaràs/lactància natural
 • Fotocòpia del DNI-NIE-TIE de la treballadora, aportant l’original vigent
 • Informe mèdic:
  • En cas de treballadores embarassades, informe mèdic complimentat pel servei públic de salut que acrediti situació d’embaràs i data probable de part i/o cartilla d’embaràs del servei públic de salut.
  • En el cas de treballadores en situació de lactància natural, informe mèdic complimentat pel servei públic de salut que acrediti la lactància natural i la data del part. Document acreditatiu mensual.
 • Certificat d’empresa sobre l’activitat desenvolupada i les condicions de treball.
 • Descripció dels riscos i exposició de la declaració empresarial.

 

Per al reconeixement de la prestació econòmica 

 

 • Sol·licitud de prestació econòmica per risc durant l’embaràs
 • Sol·licitud de prestació econòmica per risc durant la lactància natural
 • Fotocòpia del número de compte bancari el titular del qual sigui la beneficiària de la prestació econòmica
 • Declaració empresarial sobre la inexistència d’un altre lloc de treball compatible amb l’estat de la treballadora
 • Certificat d’empresa
 • Document de l’IRPF (model 145)
 • Fotocòpia del llibre de família amb inscripció del fill, en supòsits de prestació per risc durant la lactància natural.

 

En el cas de treballadores autònomes, consultar la documentació requerida per a aquesta prestació en la secció Canal Autònom d’aquest web.