Print

Incapacitat temporal per contingències professionals

En què consisteix

La prestació econòmica per incapacitat temporal substitueix la pèrdua de salari d’un treballador per estar impossibilitat per al treball.

Durant aquesta situació es produeix la suspensió del contracte de treball, de manera que cessen les obligacions de treballar i remunerar el treball, mantenint-se l’obligació de l’empresa de cotitzar.

Iniciat aquest procés d’incapacitat, l’empresari ha d’efectuar el pagament de la prestació en règim de pagament delegat i recuperant-lo després de la Mútua Col·laboradora amb la Seguetat Social, descomptant-la de l'import de les quotes de cotització del conjunt dels seus treballadors.

 

Quantia de la prestació

Des del dia següent al de la baixa mèdica, el treballador accidentat percebrà, mitjançant pagament delegat, un subsidi equivalent al 75% de la seva base diària de cotització.

 

Circumstàncies per al pagament directe

Durant la situació de subsidi de la incapacitat temporal poden donar-se circumstàncies que donin origen al pagament directe per part d'Egarsat, com ara:

 • Extinció de la relació laboral durant la situació d’incapacitat temporal
 • Incompliment de l’obligació patronal de pagament delegat
 • Empresa de menys de 10 treballadors i treballador amb més de 6 mesos de baixa mèdica
 • Pròrroga expressa de l'INSS a partir dels 12 mesos de durada
 • Esgotament del termini màxim de la prestació de 18 mesos de durada
 • Treballadors de règims especials

Documentació necessària per al pagament directe

La documentació bàsica i imprescindible per tramitar el pagament directe és:

 • Sol·licitud de pagament directe
 • Declaració personal de fills a càrrec
 • Certificat de l'IRPF. Model 145
 • Fotocòpia del DNI validat
 • Fotocòpia de la baixa mèdica
 • Declaració de situació de l’activitat (en cas de treballadors per compte propi)

 

Tot això s’ha de presentar a la delegació d'Egarsat corresponent.

 

 

 

 

Durada de la prestació

Aquesta prestació econòmica tindrà una durada màxima de dotze mesos prorrogables per uns altres sis, quan es cregui que durant aquests mesos el treballador pot ser donat d’alta mèdica per curació.

 

Un cop esgotat el període màxim d’incapacitat temporal (18 mesos) s’examinarà necessàriament, en el termini de tres mesos, l’estat del treballador a efectes de la seva qualificació com a invàlid permanent. No obstant això, en aquells casos en què continuï necessitant tractament mèdic i la situació clínica de l'interessat no es consideri definitiva, podrà demorar la qualificació, si bé la situació d’incapacitat temporal no podrà excedir els 24 mesos.