Print

Incapacitat temporal per contingències comunes

En què consisteix

És aquella situació en què un treballador, per causa d’un accident o malaltia no laboral, es troba impossibilitat per al desenvolupament del seu treball i rep assistència sanitària per part del sistema públic de salut. En aquest cas, la baixa mèdica i l’alta s’expedeixen pels facultatius de la Seguretat Social.

 

En aquestes circumstàncies, el Reial decret 1993-1995, de 7 de desembre, sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, estableix la possibilitat que les mútues d’accidents col·laborin en la gestió de la prestació econòmica derivada de contingències comunes de les seves empreses mutualistes que hi optin.

 

Si l’empresari tria aquesta opció, aquesta cobertura comprendrà la totalitat dels treballadors i centres de treball.

 

Quantia de la prestació

La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, per als treballadors d’aquelles empreses que hagin optat per aquesta cobertura, anirà a càrrec d'Egarsat, si bé serà abonada per l’empresa al treballador mitjançant el sistema de pagament delegat (llevat del cas dels treballadors per compte d'altri en situació de baixa que hagin finalitzat durant la baixa la seva relació laboral amb l’empresa i hagin sol·licitat directament el cobrament de la prestació a Egarsat, un cop aquesta sol·licitud s’ha tramitat i acceptat).

 

  •  Del 4t al 20è dia el treballador rebrà el 60% de la seva base reguladora.
  • A partir del dia 21 percebrà el 75% de la seva base reguladora.

 

Seguiment de la prestació

Amb la finalitat d’optimitzar el procés de baixa laboral, a Egarsat a partir de la recepció del comunicat de baixa del treballador iniciem el seguiment efectuant els controls administratius, sanitaris i mèdics necessaris, propiciant les actuacions més favorables per a la curació i/o reincorporació laboral en les millors condicions.

 

Els controls i reconeixements mèdics, obligats per al treballador, són portats a terme per personal mèdic qualificat en la gestió de la incapacitat temporal, i realitzem, si cal, valoracions per especialistes dels diferents camps de la medicina.

 

Entre les tasques de seguiment portem a terme diferents actuacions com la sol·licitud d’informes als serveis sanitaris responsables del pacient (metge de família o de capçalera), l’agilització i realització de proves demorades (previ consentiment informat del treballador i del sistema públic de salut), a més d’altres actuacions en l’àmbit sanitari.

 

També reconduïm situacions que estan indegudament en situació d’incapacitat temporal per contingència comuna i efectuem i tramitem propostes motivades d’alta davant la Inspecció del Servei Públic de Salut.

 

En cas d’existir patologia que ho justifiqui, en aquells processos que en són susceptibles, realitzem propostes d’incapacitat permanent davant la Inspecció mèdica, abans d’esgotar el termini màxim de la incapacitat temporal.