Print

Incapacitat permanent

La incapacitat permanent és la situació en què es troba un treballador com a conseqüència de les lesions derivades d’un accident de treball que deixa reduccions anatòmiques o funcionals previsiblement definitives i susceptibles de determinació objectiva, per les quals queda disminuïda la capacitat per al treball.

 

Egarsat tramita el pagament de prestacions d’incapacitat permanent en funció de la tipologia:

 

Lesions permanents no invalidants

Són aquelles lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per accidents de treball i malalties professionals, que no repercuteixen sobre la capacitat laboral del treballador, però suposen una disminució o alteració de la seva integritat física.

 

S’indemnitzen per una sola vegada amb les quantitats econòmiques determinades en el barem de lesions permanents no invalidants.

 

Incapacitat permanent parcial

És la que, sense arribar al grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal per a la seva professió, sense impedir-li la realització de les seves tasques fonamentals.

 

La indemnització es realitza en un pagament únic corresponent a 24 mensualitats calculades sobre la base reguladora que hagi servit per determinar la prestació per incapacitat temporal.

 

Incapacitat permanent total per a la professió habitual

És aquella situació que inhabilita el treballador per a la realització de totes o, almenys, de les tasques fonamentals de la seva professió habitual, sempre que li permetin dedicar-se a una altra de diferent.

 

Correspon una pensió vitalícia equivalent al 55% de la seva base reguladora anual o del 75% d’aquesta base si el treballador és major de 55 anys i no treballa.

 

Incapacitat permanent absoluta per a tota feina

És aquella que inhabilita el treballador per a la realització de qualsevol professió o ofici.

 

Correspon una pensió vitalícia equivalent al 100% de la seva base reguladora anual.

 

 

Gran invalidesa

És aquella situació del treballador que afecta una incapacitat permanent i com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals necessita l’ajuda d’una altra persona per a la realització dels actes elementals de la vida diària com vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres.

 

Correspon una pensió vitalícia d’igual quantia que l’absoluta complementada amb el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent i el 30% de l'última base de cotització i en cap cas el complement pot tenir un import inferior al 45% de la pensió percebuda sense el complement. El complement es pot substituir, a petició del gran invàlid o representants legals, per l'internament en una institució assistencial pública.

 

Tramitació d’incapacitats:

Per iniciar el tràmit de sol·licitud d’incapacitat, cal emplenar:

  • Formulari de sol·licitud d’incapacitat permanent
  • Certificat de l’IRPF (model 145)