Defunció

El sistema de la Seguretat Social protegeix el risc de defunció del treballador amb l’objectiu de compensar les despeses del sepeli i protegir la situació de necessitat derivada de la mort del causant.

 

Es diu de la defunció del treballador quan desapareix en accident, laboral o no, en circumstàncies que facin presumible la mort, i si no es tenen notícies seves durant els 90 dies següents.

 

En cas de defunció s’atorga alguna o algunes de les prestacions següents:

 

Auxili per defunció

Es concedeix un auxili a qui assumeix les despeses del sepeli derivades de la defunció del causant. Les despeses se satisfan per l’ordre següent: cònjuge, el supervivent d’una parella de fet, fills o parents que convivien amb el mort.

 

La quantia de la prestació per a l’any 2018 ascendeix a 46,50 €.

 

Per a sol·licitar-lo és necessari emplenar el formulari d’auxili per defunció.

 

 

 

 

Indemnització especial

En cas de mort produïda per accident laboral o malaltia professional, a més de les prestacions establertes, el cònjuge supervivent o el supervivent d’una parella de fet té dret a una indemnització especial a preu fet de 6 mensualitats de la base reguladora.

 

Cadascun dels orfes té dret a una mensualitat. En cas que no existeixi vidu o vídua, l’orfe també té dret a la part que li correspongui de les sis mensualitats esmentades.

 

També hi ha una indemnització a favor del pare o de la mare que van viure sota la responsabilitat del causant, quan no hi hagi altres familiars amb dret a pensió, sempre que no tinguin dret a rebre una pensió a favor de familiars.

 

La quantia és de 9 mensualitats si només viu un beneficiari i de 12 mensualitats si viuen els dos ascendents.

 

 

Pensió de viduïtat

Té dret a aquesta pensió, amb caràcter vitalici, el cònjuge del causant, o el supervivent d’una parella de fet (amb requisits de dependència econòmica). En els casos de separació o de divorci, el dret a la pensió de viduïtat correspondrà a qui sigui o hagi estat cònjuge legítim. En aquest darrer cas, sempre que no hagi contret noves núpcies o constituït una parella de fet, queda condicionat al fet que siguin creditors de la pensió compensatòria (art. 97 del Codi civil).

 

Correspondrà en quantia proporcional al temps viscut amb el difunt, garantint en tot cas el 40% a favor del cònjuge supervivent, o que convivia amb el causant en el moment de la mort i compleix els requisits de la parella de fet.

 

La quantia de la pensió vitalícia de viduïtat és d’un 52% de la base reguladora corresponent al causant. No obstant això, la pensió serà del 70% de la base reguladora si el pensionista té càrregues familiars, si la pensió constitueix la principal o única font d’ingressos i si els rendiments anuals no superen uns mínims establerts cada any. Aquesta pensió és compatible amb qualsevol renda del treball o amb la pensió de vellesa o incapacitat permanent del beneficiari.

 

Per demanar la prestació per viduïtat cal omplir les dades del formulari de prestacions de supervivència.

 

 

 

Pensió d’orfandat

Són beneficiaris d’aquesta prestació els fills del causant amb independència de la naturalesa legal, matrimonial o adopció, i els fills del cònjuge supervivent (amb requisits) que siguin menors de 18 anys o incapacitats (com a norma general). També poden tenir dret a aquesta pensió els menors de 22 anys que no realitzin cap treball lucratiu o, en cas que ho facin, si els seus ingressos no són superiors al 75% SMI. Així mateix, poden rebre aquesta pensió els fills menors de 24 anys si no sobreviu cap dels pares i no treballen o, si treballen, si els seus ingressos no són superiors al 75% SMI.

 

La quantia de la prestació és del 20% de la base reguladora del treballador mort per a cada orfe. Pot incrementar-se amb el 52% de viduïtat si, després de la defunció del causant, no hi ha cònjuge supervivent. La suma de les pensions de viduïtat o orfandat no pot excedir de la quantitat de la base reguladora sobre la qual s’ha calculat.

 

Per demanar la prestació per orfandat cal omplir les dades del formulari de prestacions de supervivència.

 

 

 

Prestació a favor de familiars

Poden ser beneficiaris d’aquesta prestació els consanguinis del causant que reuneixin determinades condicions en funció del parentiu i que, a grans trets, obeeixin a característiques de convivència, dependència econòmica i impossibilitat d’una altra pensió pública.

 

La quantia de la pensió és del 20% de la base reguladora. Aquesta pensió és incompatible amb altres pensions de l'Estat, província, municipi o Seguretat Social.

 

 

Subsidi temporal a favor de familiars

Tenen dret a aquests subsidis els fills i germans del causant que, sent majors de 22 anys, reuneixin els requisits de convivència, és a dir, que visquin a càrrec del causant, i que no tinguin dret a una altra pensió ni cap mitjà per sobreviure.

 

La quantia de la pensió és del 20% de la base reguladora del causant i té una durada màxima de 12 mensualitats, més dues pagues extra.