Print

Ets empleat?

eres empleado

Si la teva empresa ha escollit Egarsat com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social saps que, en cas de necessitat, podràs comptar amb un equip de professionals compromès amb el seu treball que t'oferirà experiència en salut laboral, mitjançant una assistència mèdica propera i de qualitat, així com un tracte personalitzat en aquells tràmits administratius que necessitis realitzar.

En cas d'accident de treball en el propi centre l'habitual és que l'empresa disposi a les seves instal·lacions i a disposició dels treballadors una farmaciola de primers auxilis com a recurs bàsic per prestar una primera actuació quan ocorre un accident que no necessiti atenció mèdica.

 

Accés a un centre assistencial

 

Com a norma general en cas d'accident que necessiti atenció mèdica el treballador ha d'acudir al centre assistencial indicat en la xarxa de centres d'Egarsat que es troba disponible en aquest web.

No obstant això, si en el moment necessari no es disposa d'accés a Internet per consultar al web el centre assistencial on acudir, Egarsat facilita el telèfon gratuït de Servei d'Atenció Mèdica (SAM) 24h/365: 900 333 276, on un equip mèdic atendrà la trucada i orientarà sobre l'accés als centres assistencials així com oferirà els primers consells d'actuació.

 

Recomanacions

 

Per anar al centre assistencial cal tenir en compte les recomanacions següents:

 • El treballador ha d'anar acompanyat, especialment en el cas d'afectació de la consciència, dificultat de mobilitat, estat d'ansietat o problemes de comunicació.
 • De nit cal adreçar-se al centre mèdic més proper 24h encara que no aparegui al mapa sanitari d'Egarsat.
 • En casos molt greus, acudir directament a l'hospital de referència de la població més propera on ha ocorregut l'accident.

 

Documentació necessària

 

L'accidentat ha d'acudir amb el volant de sol·licitud d'assistència per accident de treball, degudament emplenat per l'empresa, i aportar un document d'identificació (DNI o altres).

Si l'assistència s'ha rebut en un dels centres d'Egarsat, sigui propi o concertat, el treballador rebrà:

1. - Accident sense baixa
Si es determina que el treballador accidentat no necessita la baixa laboral, després de rebre l'atenció mèdica es reincorporarà a la feina. El facultatiu que atén el treballador li facilitarà el comunicat mèdic sense baixa laboral com a justificant i informació de l'atenció rebuda.

 

2. - Accident amb baixa

Després de l'assistència, el treballador pot causar baixa laboral en cas que la lesió provocada per l'accident l'incapaciti per efectuar la seva feina habitual. En aquest cas, després de l'assistència sanitària, els serveis sanitaris li expediran el comunicat mèdic de baixa per duplicat (un exemplar per al treballador i un altre perquè el presenti a l’empresa), acreditant així la situació de baixa, quedant un tercer exemplar en poder d'Egarsat.

 

Si l'assistència ha estat rebuda en un centre del sistema públic de salut el treballador rebrà un informe mèdic, i en cas de necessitar la baixa, haurà de presentar aquest informe a un centre d'Egarsat per tramitar la situació de baixa per part d'un dels nostres facultatius.

En la cura de la salut, a Egarsat no tenim fronteres. Proporcionem cobertura mèdica a qualsevol país del món als treballadors de les empreses mutualistes desplaçats per motius laborals.
Aquest servei ofereix les facilitats següents:

 

Abans de viatjar:

Egarsat proporciona al treballador un telèfon d'atenció de 24 hores: 900 333 276 per als treballadors que s'hagin de desplaçar amb la informació del país quant a vacunes, clima, ambaixades, geografia, certificats, etc.

 

Des de l'estranger:

Egarsat proporciona a les empreses mutualistes un telèfon d'atenció de 24 hores: 34 93 582 96 61 per als treballadors per oferir, en cas d'accident, la millor atenció mèdica al país on es trobi i seguiment personalitzat de l'evolució del treballador fins al restabliment. I en cas de repatriació, oferir el transport més adequat en cada cas, i ingrés al centre hospitalari d'Espanya més proper al domicili del treballador.

En cas que el treballador necessiti posteriors assistències mèdiques de seguiment de la lesió soferta aquestes visites es realitzaran en general en centres propis d'Egarsat o concertats per la nostra entitat. El treballador obtindrà els avantatges següents:

 • Planificació de les visites de seguiment i consulta amb especialistes, rehabilitació i fisioteràpia en cas necessari.
 • Tracte personalitzat amb l'objectiu d'agilitar la reincorporació al treball en les millors condicions comptant amb un equip de professionals altament qualificat, especialistes en salut laboral i amb gran experiència en processos de recuperació.
 • Sense llistes d'espera
 • Gestió de proves complementàries
 • Transport sanitari per a trasllats necessaris derivats de l'assistència
 • Instal·lacions sanitàries de primer nivell i accés a les unitats clíniques especialitzades, com el laboratori de biomecànica, unitat pionera a Espanya i referent en el sector.

En el cas dels accidents laborals i malalties professionals són els facultatius de la mútua qui expedeixen l'alta laboral al treballador quan la seva situació, a criteri mèdic, indica que aquest ja pot reincorporar-se al lloc de treball. Així, un cop curades les lesions sofertes en l'accident, el servei mèdic responsable del treballador emetrà l’informe d'alta laboral corresponent (que haurà de tramitar-se de la mateixa manera que el de baixa i consta del mateix nombre de còpies) de manera que el treballador haurà de reincorporar-se a la feina habitual l'endemà de la data d'alta.

Un accident de treball és tota lesió que el treballador pateix amb ocasió del treball que realitza. Si el resultat és accident amb baixa laboral, aquest determina l’inici de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal.

 

La prestació econòmica per incapacitat temporal substitueix la pèrdua de salari d'un treballador per estar impossibilitat per al treball. Durant aquesta situació es produeix la suspensió del contracte de treball, de manera que cessen les obligacions de treballar per part del treballador i de remunerar el treball per l'empresa, mantenint-se l'obligació d'aquesta de cotitzar. Iniciat aquest procés, l'empresari ha d'efectuar el pagament de la prestació al treballador en règim de pagament delegat.

 

Quantia de la prestació

Des del dia següent al de la baixa mèdica el treballador accidentat percebrà, mitjançant pagament delegat, un subsidi equivalent al 75% de la seva base diària de cotització.

Durant la situació de la incapacitat temporal poden donar-se determinades circumstàncies que donen origen al pagament directe del subsidi per part d'Egarsat:

 • Extinció de la relació laboral durant la situació d'incapacitat temporal
 • Incompliment de l'obligació patronal de pagament delegat
 • Empresa de menys de 10 treballadors i treballador amb més de 6 mesos de baixa mèdica
 • Pròrroga expressa de l'INSS a partir dels 12 mesos de durada
 • Esgotament del termini màxim de la prestació de 18 mesos de durada
 • Treballadors de règims especials

 

La documentació bàsica i imprescindible per tramitar el pagament directe és:

 • Sol·licitud de pagament directe
 • Declaració personal de fills a càrrec
 • Certificat de l'IRPF. Model 145
 • Fotocòpia del DNI validat
 • Fotocòpia de la baixa mèdica

 

Tota la documentació s'ha de presentar a la delegació d'Egarsat corresponent.

 

Durada de la prestació

Aquesta prestació econòmica tindrà una durada màxima de dotze mesos prorrogables per uns altres sis quan es presumeixi que en aquests el treballador pot ser donat d'alta mèdica per curació.

Un cop esgotat el període màxim d'incapacitat temporal (18 mesos) s'examinarà necessàriament, en el termini de tres mesos, l'estat del treballador a efectes de la seva qualificació com a invàlid permanent. No obstant això, en aquells casos en què continuï necessitant tractament mèdic i la situació clínica de l'interessat no es consideri definitiva, podrà demorar-se la qualificació, si bé la situació d'incapacitat temporal no podrà excedir els 24 mesos.

La incapacitat temporal per contingència comuna és aquella situació en què un treballador, per causa d'un accident o malaltia no laboral, es troba impossibilitat per al desenvolupament del seu treball i rep assistència sanitària per part del sistema públic de salut. En aquest cas, per tant, la baixa mèdica i l'alta s'expedeixen pels facultatius de la Seguretat Social, no per l’equip mèdic d'Egarsat.

 

Si l'empresa té concertada amb Egarsat l'opció de la cobertura de les contingències comunes, la mútua assumirà en aquest cas la gestió de la prestació econòmica (abonament del subsidi d'inici a fi en els termes i percentatges legalment establerts) en relació amb els treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

 

 • Del 4t al 20è dia el treballador rebrà el 60% de la seva base reguladora.
 • A partir del dia 21 percebrà el 75% de la seva base reguladora.

Drets:

 • Estar de baixa el temps necessari mentre no es pugui desenvolupar el treball habitual.
 • Percebre la prestació econòmica per no poder treballar a causa d'una baixa mèdica.
 • Percebre la prestació per cada dia de baixa acreditats mitjançant els comunicats de confirmació a Egarsat.
 • Percebre dins dels 10 primers dies del mes següent la quantitat meritada.
 • Percebre la prestació mitjançant domiciliació bancària, podent modificar-la mitjançant escrit a Egarsat.

 

Deures:

 • Comparèixer a totes les visites mèdiques que es programin a Egarsat.
 • Aportar i facilitar els informes i/o proves mèdiques que siguin necessàries.
 • Lliurar de forma fefaent els comunicats de confirmació a Egarsat dins dels 5 dies posteriors a la seva emissió per part del CAP.
 • Informar per escrit de qualsevol modificació en les dades de contacte.
 • Seguir el tractament i la realització de proves prescrites pels metges de la salut pública i no realitzar cap activitat que perjudiqui el restabliment laboral.
 • Comunicar al metge del servei públic de salut quan et consideris apte per realitzar la teva activitat professional.
 • No realitzar cap activitat professional o treball per compte propi o aliè.