Promoció de la prevenció de riscos laborals

  • Orientem l'activitat preventiva a les petites empreses i aquelles amb majors indicadors de sinistralitat a la millor incardinació en els programes preventius de les administracions competents per garantir el compliment de les normes, el seu bon funcionament i la millora de les condicions de treball, així com el manteniment de la competitivitat de les empreses.
  • Assessorem en les investigacions d'accidents de treball.
  • Organitzem un pla anual amb una selecció de cursos de formació i sensibilització en PRL.
  • Accés a materials divulgatius (fullets, cartells, monografies).
  • ILEA: lliurament d'un informe multimèdia anual a les empreses que hagin tingut més de 3 accidents laborals, que permet conèixer de manera integrada tota la informació en matèria d'incapacitat laboral i alhora forma part activa de la gestió de la sinistralitat laboral.
  • Informació anual sobre la campanya Bonus de prevenció: incentius per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral segons el RD 404/2010, de 31 de març de 2010.