Print

Política de qualitat

polt calidad

EGARSAT Mutua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 276 té com a principal objectiu l'obtenció de la màxima satisfacció de les Empreses Mutualistes, pacients i personal d'EGARSAT respecte a "totes les activitats efectuades de conformitat amb la legislació aplicable a les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social "impulsant accions per reduir la sinistralitat, atenent accidents de treball i malalties professionals, així com una gestió encaminada a garantir la satisfacció dels treballadors i col·laboradors vinculats a l'entitat.

 

La Direcció d'EGARSAT reconeix la força estratègica de la qualitat com a instrument fonamental per a la consecució de la seva missió i visió, pel que considera imprescindible i es compromet explícitament, a implantar i mantenir un sistema de qualitat basat en la norma internacional ISO 9001: 2015 que permeti, el desplegament de la seva missió, visió i valors, plantejats en 5 objectius estratègics:

 

- Qualitat del servei a les empreses mutualistes  

- Qualitat del servei als col·laboradors   

- Satisfacció dels treballadors de les empreses mutualistes (pacients)   

- Creixement   

- Solidesa econòmica del seu patrimoni històric  

 

La qualitat és fruit de la participació de tots i cadascun dels empleats.

 

En funció d'aquests objectius s'han d'establir anualment les línies estratègiques que s'aplicaran en tots els nivells de l'organització.

 

Les accions d'EGARSAT per gestionar la qualitat dels seus serveis són: el control de les activitats encaminades a la integració dels treballadors accidentats o malalts als seus respectius llocs de treball en el menor termini possible i amb les majors garanties de curació, així com la promptitud en la tramitació i liquidació de les prestacions econòmiques que corresponguin.

 

La Direcció d'EGARSAT avaluarà de forma continuada, el grau de satisfacció dels seus diferents clients (mutualistes, pacients i treballadors) respecte a la prestació dels seus serveis, amb accions que incloguin l'eficàcia de les accions correctives adoptades.  

 

EGARSAT assegurarà que la política de qualitat sigui coneguda, entesa, aplicada i mantinguda al dia en tots els nivells de l'organització, mitjançant la posada en marxa dels canals de comunicació adequats, l'assignació dels recursos necessaris i l'adopció de les mesures que garanteixin que les activitats es compleixen en les condicions apropiades.    

 

 Sant Cugat del Vallès, 23 de gener de 2017

  

ALBERT Duaigües

Director Gerent