Print

Què significa afiliar-se a Egarsat?

Per estar associat a Egarsat, l’empresa i la mútua han de subscriure el conveni d’associació en el qual es determinen els drets i obligacions d’ambdues parts, d’acord amb els preceptes assenyalats en el Reglament sobre col·laboració de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

En el document d’associació figura la data d’efecte, a partir de la qual entra en vigor el conveni d’associació entre l’empresa i la mútua.

 

Aquest conveni té un termini de vigència d’un any, coincidint el seu venciment amb l’últim dia del mes, i s’entén prorrogat tàcitament per períodes anuals, excepte denúncia de l’empresari, degudament notificada amb un mes d’antelació, com a mínim, a la data de venciment.