Print

Prevenció de riscos laborals

En què consisteix

Un dels aspectes més rellevants que el Ministeri de Treball i Immigració atribueix a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social són les activitats preventives adreçades als autònoms mutualistes.

 

En aquest sentit, a Egarsat desenvolupem programes de formació, conscienciació i assistència tècnica per als treballadors autònoms, amb la finalitat de facilitar la identificació i qualificació dels riscos presents en la seva activitat.

 

En concret, són assessorades respecte de les obligacions derivades de l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, així com del Reial decret 171/2004 que el desenvolupa, relatius a la coordinació d’activitats empresarials.

 

Activitats de Prevenció de riscos dirigides als autònoms

Les nostres activitats se centren en:

  • Visites d’assessorament en relació amb les responsabilitats i obligacions en relació amb la prevenció de riscos laborals.
  • Resolució de consultes tècniques i legals.
  • Realització del curs bàsic de PRL per a treballadors autònoms adherits amb la cobertura d’accidents de treball presencial i a distància.
  • Jornades de sensibilització en prevenció de riscos laborals (consulteu calendari a la secció de Prevenció de riscos laborals)
  • Distribució de monografies i codis de bones pràctiques ajustats als riscos associats a la seva activitat diària.