Print

Cobertura contingència professional

En què consisteix

Des de l’any 2004 els treballadors autònoms poden accedir a les prestacions per incapacitat temporal derivada de contingència professional sempre que s’hagin acollit a la millora de l’acció protectora corresponent a les contingències d’accident de treball i malalties professionals.

 

Aquesta cobertura té caràcter voluntari, excepte per als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE) i per a aquells que estiguin obligats a formalitzar aquesta protecció per exercir una activitat professional amb un elevat risc de sinistralitat (pendents de definició reglamentària).

 

La cobertura de les contingències professionals es porta a terme amb la mateixa entitat gestora o col·laboradora amb la qual s’hagi formalitzat o es formalitzi la cobertura de la incapacitat temporal per contingència comuna.

 

Per als autònoms que tinguin contractats els riscos professionals amb Egarsat els oferim els serveis més complets, equiparant-los als treballadors per compte aliè.