Print

Cobertura contingència comuna

En què consisteix

La prestació econòmica per incapacitat temporal substitueix la pèrdua de salari d’un treballador per estar impossibilitat per al treball.

 

La cobertura d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes té caràcter  obligatori, des de l’1 de gener de 2008, segons el que estableix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom per a:

 

• Els treballadors d’alta en el règim especial de treballadors autònoms.
• Treballadors que tinguin la condició de dependents econòmicament (TRADE).
• Treballadors que exerceixin activitats en què la cobertura de les contingències professionals sigui obligatòria perquè tenen més risc de sinistralitat.

 

I és opcional per a:

 • Els treballadors autònoms amb dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en què també estiguin d’alta mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat.
 • Treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.

Tots els treballadors adscrits al règim d'autònoms han de contractar obligatòriament amb una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social la cobertura d’incapacitat temporal per contingència comuna.

 

En aquestes circumstàncies, el responsable de l’expedició del comunicat de baixa, alta i confirmació correspon al metge de família de la Seguretat Social, mentre que la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social s’encarrega de la prestació econòmica quan succeeix una incapacitat temporal derivada de contingència comuna. 

 

Característiques de la cobertura

Egarsat garanteix a l'autònom la cobertura d’incapacitat temporal per contingència comuna amb els serveis següents:

 • Abonament de les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal durant la baixa mèdica:
  • Del 4t al 20è dia de la baixa mèdica: l'import es calcularà aplicant el 60% de la base de cotització del mes anterior a la baixa mèdica.
  • A partir del 21è dia de la baixa mèdica: el subsidi serà del 75% de la base de cotització.
 • Seguiment mèdic i acompanyament durant tot el procés de la baixa mèdica: Egarsat dóna suport a l'autònom durant el període de convalescència per tal de participar en el seu procés facilitant-li la possibilitat d’accedir a proves diagnòstiques, rehabilitadores, etc. 

 

Documentació necessària per al pagament directe

Per sol·licitar el pagament directe de la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes cal presentar davant la delegació d'Egarsat corresponent els documents següents:

 • Fotocòpia del DNI o passaport i original
 • Fotocòpia dels 2 últims rebuts d’autònom
 • Sol·licitud de pagament directe degudament emplenada
 • Document de l’IRPF (model 145)
 • Declaració de situació de l’activitat

 

 

Un cop rebuda la sol·licitud a la delegació d’Egarsat, aquesta emetrà un escrit on hi ha l’acceptació del pagament directe, informant a l'autònom de la base reguladora diària de la prestació, així com de la data d’inici.

 

En el supòsit de faltar algun document, la delegació paralitzarà el procés fins a obtenir la documentació pendent o, si és el cas, fins que l'autònom estigui al corrent de pagament.

 

L’abonament de la prestació s’efectuarà al compte que l'autònom ha facilitat mensualment a partir del cinquè dia hàbil del mes següent al període a abonar.

 

És obligatori que l'autònom presenti els informes mèdics de confirmació de baixa en el termini màxim de 5 dies posteriors a la data d’expedició.