Print

Suports en matèria de Seguretat Social als emprenedors

 

El passat 28 de setembre es va publicar en el BOE la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

 

Entre les matèries que es regulen, apareixen una sèrie d'incentius que afecten la cotització dels treballadors autònoms, amb l'objectiu de no penalitzar excessivament aquells que cotitzin en el Règim General i vinguin obligats a cotitzar en un altre Règim a temps complet quan realitzen una activitat econòmica alternativa, incentivant la pluriactivitat i estimulant noves altes en el RETA (facilitaria el control de les activitats no declarades).

 

 

Aquestes mesures seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat enquadrats en el RETA, però no està previst que s'apliqui a autònoms societaris, encara que no tinguin treballadors al seu càrrec:
 

1. Treballadors autònoms en situació de pluriactivitat (Art. 28 Llei 14/2013):

 

• Els treballadors que causin alta per primera vegada en el RETA i amb motiu de la mateixa iniciïn una situació de pluriactivitat a partir de l'entrada en vigor de la Llei 14/2013, podran triar com a base de cotització en aquest moment, la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos, i el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial.

 

• Per als autònoms en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos, i el 85% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial.

• Aquest incentiu serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establerta com a mesura de foment de l'ocupació autònoma.

 

 

2.- Reduccions en la cotització per als autònoms de 30 anys o més (Art. 29 Llei 14/2013):

 

• S'afegeix una nova disposició addicional 35ª bis al text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que amplia el benefici en la cotització als majors de 30 anys.

• Els treballadors que es donin d'alta per primera vegada en el RETA o que no haguessin estat en situació d'alta en els 5 anys immediatament anteriors, i tinguin 30 o més anys d'edat, podran aplicar-se unes reduccions en la quota per contingències comunes, sobre la base mínima de cotització, que van del 80% (6 mesos), 50% (6 mesos) al 30% (6 mesos).

 

3. Reduccions i bonificacions per a les persones amb discapacitat que s'estableixin com a treballadors per compte propi (Art. 30 Llei 14/2013):

 Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que causin alta inicial en el RETA es beneficiaran, durant els 5 anys següents a la data d'efectes de l'alta, d'una sèrie de reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, en funció de l'edat i si empren o no treballadors per compte d'altri.

Descarrega't la informació en PDF:

 

Descarrega't' la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació