Print

S’elimina l’obligació de les empreses de disposar del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball

S’elimina l’obligació de les empreses de disposar del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball

El Ministeri de Treball i Seguretat Social va aprovar ahir una ordre ministerial que elimina, des d’avui, la necessitat d’actualitzar i guardar el Llibre de Visites de la Inspecció de treball en què es portava el compte de les inspeccions que els feia aquest organisme.

 

Les regles previstes en la nova Ordre traslladen de les empreses a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les obligacions relacionades amb la necessitat de documentar i deixar constància de les actuacions inspectores realitzades en les visites  a les empreses o en les compareixences d’aquestes a les oficines de la Inspecció. Amb això es dóna compliment al mandat de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, que disposa la obligació de documentar per escrit cada actuació realitzada pels funcionaris de la Inspecció, utilitzant mitjans electrònics i sense que això suposi imposar a les empreses cap obligació per adquirir o diligenciar qualsevol tipus de llibres o formularis per a la realització d’aquestes diligències.

 

Quan els Inspectors de Treball i Seguretat Social i els Subinspectors Laborals realitzin les visites als centres de treball o realitzin les pertinents comprovacions per compareixença en dependències públiques, estendran diligència en el model previst en l’annex de l’Ordre i podran utilitzar-se els mitjans electrònics. S’estendrà una diligència per visita o comprovació, reflectint les matèries o aspectes examinats i altres incidències concurrents, que haurà de ser conservada durant un termini de cinc anys.

 

L’ordre contempla que el model es confeccioni en versió bilingüe a les comunitats autònomes amb llengua cooficial.

 

L’estalvi que aquesta mesura de reducció de càrregues administratives suposarà per a les empreses s’estima en 700 milions d’euros.  

 

Accedeix a la publicació del BOE al següent enllaç: 

'Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la que es regula el model de diligència d'actuació de la Inspecció de Traeball i Seguretat Social' 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació