Print

Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida

L'1 de març del 2014, es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, mitjançant el qual el Govern ha aprovat una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per a totes aquelles empreses que formalitzin contractes de durada indefinida i mantinguin l'ocupació neta durant tres anys.

 

La mesura beneficiarà, per tant, les empreses que apostin per incrementar les seves plantilles de forma estable.

 

Amb aquesta acció, el Govern pretén anar més enllà de les anteriors mesures urgents aplicades que tenen com a objectiu accelerar la recuperació i la creació d'ocupació.

1. - Reduccions de quotes a la Seguretat Social
Es podran beneficiar d'aquesta mesura totes les empreses per les contractacions indefinides (a temps complet o a temps parcial) que es duguin a terme entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, essent la quota empresarial a ingressar per contingències comunes de:

  • 100 euros mensuals en els supòsits de contractes subscrits a temps c ompleto.
  • 75 o 50 euros mensuals en els contractes a temps parcial en funció de la jornada de treball que es realitzi.

2. - Període d'aplicació
Les referides reduccions s'aplicaran durant un període de 24 mesos, si bé, durant els 12 mesos següents, les empreses amb menys de 10 treballadors en el moment de celebrar el contracte, també tindran dret a obtenir una reducció del 50 per 100 de l'aportació empresarial per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

 

3. - Requisits i exclusions
Per gaudir d'aquestes reduccions, l'empresari ha de complir els requisits que estableix el mateix Reial Decret-llei, havent de procedir, en cas d'incompliment, al reintegrament de les quantitats deixades d'ingressar en concepte de cotització per contingències comunes.

En particular, s'exigeix:
-Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, en la data del contracte així com durant el període d'aplicació de la reducció.
-No haver estat exclòs dels beneficis de programes d'ocupació per la comissió de determinades infraccions greus i molt greus.
- Mantenir el nivell d'ocupació total i indefinit aconseguit amb aquesta CONTRACTACIÓ durant tres anys.
- No haver extingit contractes de treball per mitjà d'acomiadaments col•lectius o mitjançant acomiadaments objectius o acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents en els sis mesos anteriors a la contractació.
Així mateix, s'inclouen els supòsits en què no es pot aplicar la mesura, com són, entre altres:
-Les relacions laborals de caràcter especial de l'article 2 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
-La contractació de treballadors l'activitat dels quals determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social.
-La contractació de determinats familiars de l'empresari, excepte si la persona contractada és un fill del treballador autònom, menor de 30 anys, o major d'aquesta edat quan tingui especials dificultats per a la inserció laboral.
-La contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit, excepte en el supòsit de treballadors els contractes de treball dels quals s'hagin extingit abans del 25 febrer 2014.

 

4. - Observacions
-    Les reduccions no afectaran la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques a què puguin causar dret els treballadors afectats, que es calcula aplicant l'import íntegre de la base de cotització que els correspongui.
-    L'aplicació de les reduccions serà incompatible amb la de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte.
-    L'aplicació de les reduccions serà objecte de control i revisió per la TGSS i per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
-    L'aplicació indeguda de la reducció comportarà el reintegrament de les quantitats, així com el recàrrec i els interessos de demora corresponents.
-    En cas d'incompliment del manteniment de l'ocupació durant 36 mesos, es reintegrarà la diferència respecte dels imports que hagués procedit cotitzar en cas de no haver-se practicat la reducció, sense interessos de demora, en els termes següents:

  • Incompliment durant els 12 primers mesos: reintegrament del 100% de la diferència.
  • Incompliment fins als 24 mesos: reintegrament del 50% de la diferència.
  • Incompliment fins als 36 mesos: reintegrament del 33% de la diferència.

-    No és d'aplicació la reducció per a les hores complementàries en contractes a temps parcial.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació