Print

Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per oferir la contractació estable i millorar l’empleabilitat dels treballadors

El passat 21 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’empleabilitat dels treballadors.

 

BOE-A-2013-13426 263,19 kB

 

 

A continuació es presenta un resum amb els aspectes més destacats:

 

1. Foment del treball a temps parcial i de la flexibilitat en el temps de treball

En el seu Art. 1, el Reial Decret-Llei 16/2013, introdueix diverses mesures per potenciar el contracte a temps parcial, modificant el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (LET), en els següents termes:

• Haurà de constar en el contracte de treball a temps parcial la jornada en hores (diàries, setmanals, mensuals o anuals) i la seva distribució horària. En cas contrari, s'entendrà que el contracte és a jornada completa (llevat prova en contrari).

• Els treballadors a temps parcial no podran realitzar hores extraordinàries, excepte les de força major (Art. 35.3 LET).

• Quant a les hores complementàries :

 

  • S'amplia el possible pacte als contractes temporals (abans indefinits), sempre que la jornada de treball no sigui inferior a 10 hores setmanals en còmput anual (o 2 diàries, 43 mensuals, etc.)
  • Es redueix el termini de preavís per a la realització d’aquestes hores, i s'incrementa el nombre d'hores complementàries que poden realitzar-se. Màxim segons LET: 30% sobre la jornada ordinària (anteriorment només es permetia el 15%), ampliable al 60% segons conveni col•lectiu (això no ha canviat).A més de les hores complementàries ‘pactades’, l'empresari podrà oferir al treballador la possibilitat de fer més hores complementàries ‘voluntàries’ (en contractes indefinits), amb un límit del 15% addicional a la jornada de treball (ampliable a 30% segons conveni col•lectiu). És a dir, a través d'aquesta via es podrà fer, si ho preveu el conveni, gairebé el doble de jornada signada (p.e.: amb un contracte de 20 hores setmanals, es podrien fer fins a 38 hores setmanals, sumant hores ordinàries, complementàries pactades i complementàries voluntàries).
  • Es fixa un preavís per notificar al treballador la necessitat d'hores complementàries de 3 dies (abans 7), tret que per conveni col•lectiu s'estableixi un preavís inferior.
  • S'estableix una obligació de registre. L'empresari haurà de portar un registre de jornada dels treballadors a temps parcial, totalitzar-ho mensualment i lliurar còpia al treballador juntament amb la nòmina, detallant les hores realitzades de cada tipus. Haurà d'així mateix conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys. Si no es porta aquest registre, el contracte s'entendrà realitzat a jornada completa, llevat prova en contrari. No serà aplicable al Sistema Especial d'Empleats de la Llar.
  • El règim d'hores complementàries pactat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-Llei, contínua sent aplicable en els contractes vigents a aquesta data, excepte nou acord de les parts.

• Si el conveni col•lectiu no preveu una altra cosa, el període de prova dels contractes temporals (Art. 15 del LET) la durada del qual no sigui superior a 6 mesos, serà com a màxim d'1 mes. S'actualitza el règim d'interrupció del període de prova, ampliant-ho a altres situacions relacionades amb la maternitat i la paternitat.Els períodes de prova concertats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-Llei, continuen regint-se per la normativa conforme a la qual es van celebrar.

• Reducció de jornada per cura de fill. S'amplia des dels 8 fins als 12 anys l'edat del menor, la seva guarda legal del qual,  pot justificar una reducció de la jornada del treball diari.

 

2. Contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors a temps parcial

 

L'Art. 2 del Reial Decret-Llei 16/2013, estableix el contracte de treball de suport als emprenedors a temps parcial (fins ara solament es podia a temps complet), fent extensives les bonificacions existents des del Reial Decret-Llei 3/2012, reduint-se la quantia de la bonificació per a l'empresari de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte i no resultant d'aplicació per a tal còmput els criteris establerts en l'article 2.7 de la Llei 43/2006.

 

3. Conceptes computables a la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social

La Disposició Final Tercera d'aquest Reial Decret-Llei modifica l'Art. 109 de la LGSS, redefinint les partides computables a la base de cotització al Règim General (vegeu Annex I amb la taula comparativa facilitada per la Tresoreria General de la Seguretat Social ). A destacar a manera d'exemple:

• El plus transport o distancia passa a cotitzar en tots els casos (abans solament era l'excés del 20% de l’IPREM i quan es preveia en conveni col•lectiu).

 

• Les millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la Incapacitat Temporal, que abans estaven exemptes passen a computar-se íntegrament (aportacions empresarials a plans de pensions o sistemes alternatius).

 

• Les assignacions assistencials també es computen íntegrament, excepte les corresponents a despeses d'estudis del treballador, quan vinguin exigides pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques del lloc de treball. S'inclouen, per exemple, el lliurament d'accions o participacions en l'empresa, el lliurament de productes a preus rebaixats, la utilització d'instal•lacions de l'empresa per a finalitats socials, serveis de guarderia i escola per als fills dels empleats, assegurances mèdiques,...

 

• Es computaran igualment les despeses de manutenció i estada generats en el mateix municipi del lloc del treball habitual del treballador i del que constitueixi la seva residència.

 

Encara que el ‘coherent’ hagués estat fer coincidir la seva aplicació amb l'inici de l'any 2014, com aquest Reial decret-Llei va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOE (per tant 22 de desembre), les empreses hauran d'incloure els nous conceptes en les bases de cotització corresponents a la liquidació del mes de desembre de 2013 que es presenten al gener.

 

Per a les empreses que no hagin pogut incloure els mateixos en les liquidacions a presentar en el mes de gener i/o febrer (referits als períodes de liquidació de desembre i gener), la TGSS permet regularitzar la situació sense recàrrecs, fins al proper 31 de març de 2014, a través de liquidació complementària tipus L03, especificant com a data de control la data de publicació en el BOE del present Reial Decret-Llei.

 

4. Comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social de tots els conceptes retribuïts

 

En l'apartat 3º de la Disposició Final Tercera, del citat Reial Decret-Llei, s'estableix l'obligació per als empresaris, de comunicar a la TGSS l'import de tots els conceptes retributius abonats mensualment als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d'aplicació bases úniques. Per donar compliment a l'anterior, la TGSS ha dissenyat un nou fitxer denominat “Conceptes Retributius Abonats” (CRA) que s'haurà de remetre a través del Sistema RED. Per a major informació sobre aquest fitxer es pot consultar el Manual d'Instruccions Tècniques que es troba disponible a l'àrea del Sistema RED de la pàgina web de la Seguretat Social (www.seg-social.es) en la següent ruta: Sistema RED» RED Internet » Documentació RED Internet » Instruccions Tècniques.Aquests fitxers s'hauran de remetre a partir de març de 2014.

 

5. Base mínima de cotització per determinats Treballadors Autònoms

Des de l'1 de gener de 2014, els treballadors autònoms inclosos en el RETA conforme al que es disposa en la Disposició Addicional 27ª de la LGSS i article 21.3 de la Llei 4/1997, de Societats Laborals (autònoms amb més de 10 treballadors i autònoms societaris), els resultarà d'aplicació com a base de cotització mínima l'establerta per al Grup de Cotització 1 del Règim General, tret que es tracti de treballadors que causin alta inicial, als quals resultarà d'aplicació la base mínima establerta genèricament pel RETA durant els 12 primers mesos de la seva activitat.

 

 

6. Altres aspectes regulats

Jornada irregular:

Fins ara, l'excés o defecte de jornada irregular (les hores realitzades de més o de menys a través del conegut com a “borsa d'hores”) tenia com a límit per compensar-se l'any natural. Ara, el límit són 12 mesos des que es produeixin, podent passar a l'any següent.

 

Contracte de pràctiques en ETT:

Es possibilita que la ETT subscrigui amb el treballador un contracte de pràctiques per posar-ho a la disposició de l'empresa usuària.

 

Contracte per a la formació i l'aprenentatge:

Fins a 31-12-2014 es podrà subscriure aquest contracte encara que no existeixi títol de FP o certificat de professionalitat equivalent. La formació serà la que preveu el SEPE en els seus continguts mínims orientatius.

 

Reducció de la cotització per desocupació en contractes temporals a temps parcial:

Es redueix la cotització per desocupació en els contractes de durada determinada a temps parcial, equiparant-se al temps complet, passant a ser del 6,70% (abans del 7,70%).


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació