Print

Reial Decret 231/2017: Nova regulació del sistema de bonificació per empreses que treballin per la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral

Reial Decret 231/2017: Nova regulació del sistema de bonificació per empreses que treballin per la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral

 

El passat 24 de març, va sortir publicat al BOE, el Reial Decret 231/2017, del 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

Aquesta nova normativa aborda una modificació del Reial Decret 404/2010, del 31 de març.

Com fins a la data, aquelles empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la reducció de la sinistralitat laboral i per la realització d’actuacions efectives a la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals, podran acollir-se a un sistema d’incentius consistent a reduccions de les cotitzacions per contingències professionals.

 

Quan entra en vigor el DR 231/2017?

El 25 de març del 2017, amb efectes de l’1 de gener del 2017.

No obstant, les sol·licituds corresponents al 2016, que s’hauran de presentar entre el 15 d’abril i el 31 de maig del 2017, encara es regiran pel Reial Decret 404/2010. El RD 231/2017 no serà d’aplicació, doncs, fins les sol·licituds del proper any, corresponents al període d'observació 2017.

 

Quin és l’objectiu del nou Reial Decret 231/2017?

  • Agilitzar i simplificar el procés de sol·licitud, reconeixement i abonament de l’incentiu i implementar un sistema objectiu centrat en el comportament de la sinistralitat.

 

  • Incentivar l’adopció, per part de les empreses, de mesures i processos que contribueixin eficaçment a la reducció de les contingències professionals.

 

Dotar d’una major seguretat jurídica tot el procediment, eliminant condicions i/o requisits que han generat certa inseguretat jurídica als sol·licitants de l’incentiu.

 

Quines novetats recull en relació amb el Reial Decret 404/2010?

  • Redueix la càrrega administrativa, centrant-se principalment l’accés a l’incentiu en el compliment dels límits dels índex de sinistralitat i exigint-se a més altres requisits no relacionats amb la sinistralitat. Aquests límits s’adaptaran a les circumstancies pròpies de cada activitat econòmica, de manera que es promogui l’accés a l’incentiu a aquelles activitats amb major risc per millorar la prevenció allà on sigui més necessària.

 

  • Estableix l’exigència d’acompanyar la sol·licitud de l’incentiu d’una declaració responsable, on es detallen les obligacions concretes preventives que, als efectes d’accés a l’incentiu, han de complir les empreses sol·licitants.

 

  • Fixa la quantia de l’incentiu al 5% de l’import de les quotes per contingències professionals, i un 5% addicional quan existeixin inversions en determinades accions complementàries en prevenció de riscos laborals.

 

  • Regula la possibilitat de que les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social puguin percebre de les empreses part de l’incentiu concedit, previ acord de les parts, de conformitat amb el disposat a l’article 93.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 

  • Estableix un nou sistema de reducció de les cotitzacions més senzill i eficaç, que sigui objectiu i efectiu a la promoció de la reducció de la sinistralitat laboral.

 

Enllaç al BOE 231/2017


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació