Print

RD 625/2014 de 18 de juliol: Control i Gestió dels processos per Incapacitat Temporal

Divendres passat es va aprovar el RD 625/2014 de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal els primers 365 dies de durada.

 

Es tracta d'una norma que intenta millorar els nivells d'eficàcia i transparència en el procediment de la gestió de la incapacitat temporal des del seu inici.

 

La seva entrada en vigor serà el primer dia del segon mes següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el proper dia 1 de setembre, establint-se un règim transitori de 6 mesos per als terminis de contestació del SPS i l'INSS.

 

De forma resumida, els aspectes que cal destacar són els següents:

 

1. - Les mútues d'accidents de treball podran actuar des del primer dia de la baixa

2. - Es regula el procediment de les propostes d'alta per ITCC formulades per les mútues:

En els processos de contingències comunes, les mútues podran realitzar propostes motivades d'alta mèdica a les inspeccions mèdiques dels serveis públics de salut, que disposaran de 5 dies hàbils per respondre amb l'emissió de l'alta o desestimar la proposta.Si el servei públic de salut desestima la proposta d'alta o no contesta en forma i termini, la mútua podrà formular aquesta proposta d'alta a l'INSS, que tindrà un termini de 4 dies per respondre a aquesta. Cal matisar que s'estableix un règim transitori pel que fa als terminis de contestació durant els de 6 mesos següents a l'entrada en vigor que seran de fins a 11 dies per al SPS i de 8 en el cas de l'INSS.

 

Per tant, la competència pel que fa a l'alta dels treballadors per la seva reincorporació a la feina segueix en mans dels facultatius dels SPS o l'INSS.

 

3. - Es regula expressament la possibilitat de suspendre la prestació cautelarment per part de la mútua quan el treballador no es presenti a un reconeixement mèdic al qual ha estat citat.

En el supòsit d'incompareixença als reconeixements mèdics de les mútues (als quals els treballadors han de ser citats amb una antelació mínima de 4 dies hàbils): es podrà suspendre cautelarment el subsidi i s'atorgarà al treballador un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia de la incompareixença, perquè justifiqui la mateixa. Si es justifica dins del termini en els termes previstos en el RD, es deixarà sense efecte la suspensió cautelar, en cas contrari, s'acordarà l'extinció de la prestació econòmica.

 

4. - Es modifica la periodicitat dels informes de confirmació de baixa.

Amb l'objectiu de reduir les càrregues burocràtiques, el RD concreta els períodes i lliurament dels comunicats de confirmació als treballadors, que es lliuraran en funció de la durada estimada del procés, de manera que s'estableixen els següents grups de terminis:

 

a) Per a aquells processos de fins a 5 dies de baixa, es podrà expedir el comunicat de baixa i el d'alta en la mateixa visita mèdica.

b) Per a processos de durada estimada entre 5 i 30 dies, es lliurarà comunicat de confirmació cada 14 dies.

c) Per a processos que durin entre 31 i 60 dies, cada 28 dies.

d) Per a processos amb durada estimada de més de 61 dies, es lliurarà comunicat de confirmació cada 35 dies.

 

Els metges disposaran d'unes taules de durades òptimes dels processos per patologies que tenen en compte la malaltia del treballador, la seva edat i l'activitat laboral que realitza. També disposaran de taules sobre el grau d'incidència en les diferents ocupacions laborals.

En el comunicat de baixa s'informarà de la durada probable del procés, en funció del diagnòstic i de la data del següent reconeixement mèdic per permetre al treballador i l'empresari, disposar d'una previsió del procés.Es modifiquen també els terminis de presentació dels comunicats per part del treballador a l'empresa i que és de tres dies hàbils després de l'emissió, i el termini que l'empresa té per informar via RED a l'INSS, que és de tres dies després de la recepció del document del treballador.

 

Es manté el termini de presentació de l'alta, que és de 24 hores posteriors a l'emissió, que obliga el treballador a la reincorporació a la feina.

 

El RD inclou també la regulació de la transmissió diària per via telemàtica dels informes de baixa i alta dels SPS a l'INSS i les mútues, igual que altres mecanismes de coordinació i col•laboració entre ells. La nova regulació fa possible el control des del primer moment de les deduccions que d'aquesta prestació es fan les empreses en ingressar les quotes de la Seguretat Social.

 

5. – Finalment, en aquest RD s'estableixen diverses disposicions que modifiquen aspectes relatius a les reclamacions dels treballadors, a les determinacions de contingència, a les revisions/impugnacions d'altes mèdiques, així com aspectes relatius a les prestacions per risc durant l'embaràs i lactància i aspectes de la col•laboració entre les mútues i les administracions públiques sanitàries.

 

Consulta el BOE des d'aquí:

BOE-A-2014-7684 287,24 kB

 

Accedeix al resum d'aquesta informació en PDF:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació