Print

Ordre ESS/1187/2015 per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014

Ordre ESS/1187/2015 per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014

Les modificacions introduïdes pel Reial Decret 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada, afecten principalment l'expedició dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta per tal d'estalviar tràmits burocràtics i adequar l'emissió dels comunicats a la durada estimada de cada procés.

L'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny (BOE de 20 de juny de 2015), desenvolupa els preceptes del Reial Decret i aprova els nous models de comunicats mèdics de baixa, confirmació de baixa i alta aplicables als nous processos d'IT, als que estiguin en curs en la data d'entrada en vigor de l'Ordre i no hagin superat els 365 dies, i als períodes de recaiguda en processos d'IT iniciats amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de l'ordre, quan la nova baixa mèdica s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

 

  • Informes mèdics de baixa

Els articles 2 i 3 de l'Ordre ESS / 1187/2015, estableixen per a qualsevol tipus de contingència que l'informe mèdic de baixa s'expedirà pel facultatiu que correspongui, immediatament després del reconeixement mèdic del treballador. En aquest moment, haurà de determinar la durada estimada del procés, que es podrà modificar posteriorment en funció del diagnòstic o de l'evolució sanitària del treballador. A l'efecte de assignació de la durada estimada del procés, es disposarà de taules de durada òptima, segons diagnòstic, edat i ocupació del treballador.

 

  • Expedició dels comunicats en funció de la durada estimada del procés

L'article 4 de l'Ordre ESS / 1187/2015, estableix que els comunicats seran expedits d'acord amb les següents regles:

 

• En els processos de durada estimada molt curta (Inferior als 5 dies), el facultatiu ha d'emetre el comunicat de baixa i d'alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic comunicat, segons el model aprovat, fent constar, al costat de les dades relatives a la baixa, els identificatius de l'alta i la data de la mateixa, que podrà coincidir amb el dia de la baixa o estar compresa dins dels tres dies naturals següents.

 

Si en la data de l'alta, i després del reconeixement mèdic, el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, el facultatiu pot expedir un comunicat de confirmació de baixa, que deixarà sense efecte l'alta prevista en el comunicat de baixa inicial. En el comunicat, ha d'establir la nova durada estimada i la data de la següent revisió mèdica.

 

• En els processos de durada estimada curta (de 5 a 30 dies naturals), el primer comunicat de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada 14 dies naturals, com a màxim.

 

•  En els processos de durada estimada mitjana (de 31 a 60 dies naturals), el primer comunicat de confirmació s'ha d'expedir en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada 28 dies naturals, com a màxim.

 

• En els processos de durada estimada llarga (més de 61 dies naturals), el primer comunicat de confirmació s'ha d'expedir en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s'expediran cada 35 dies naturals, com a màxim.

 

El facultatiu que assisteixi el treballador, independentment de quina sigui la durada estimada del procés, ha d'expedir l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual, quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral, per proposta d'incapacitat permanent, o per inici d'una situació de maternitat. Així mateix, si el treballador no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació, es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

En els casos en què es produeixi una modificació o actualització del diagnòstic, o una variació de la durada estimada, el facultatiu ha d'emetre un informe de confirmació, en el qual s'ha de fer constar el diagnòstic actualitzat, la nova durada estimada i la data de la següent revisió, de manera que els posteriors comunicats de confirmació s'expediran en funció de la nova durada estimada.

Quan el facultatiu del servei públic de salut o el facultatiu de la mútua, segons correspongui, emeti l'últim comunicat de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, ha de comunicar al treballador en l'acte de reconeixement mèdic que, un cop esgotat el referit termini, el control del procés correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), sense perjudici que el servei públic de salut o la mútua li segueixi prestant l'assistència sanitària que aconselli el seu estat.

 

  • Comunicat mèdic d'alta

Amb caràcter general, l'informe mèdic d'alta en el procés d'IT ha de ser expedit pel facultatiu del corresponent servei públic de salut, o de la mútua si el procés deriva de contingència professional coberta per ella, després del reconeixement del treballador. L'alta mèdica determinarà l'extinció de la situació d'incapacitat temporal i del subsidi corresponent, sense perjudici de l'assistència sanitària que s'hagi de seguir prestant segons aconselli el seu estat.

L’alta mèdica podrà ser expedida pels inspectors mèdics dels serveis públics de salut, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de l’Institut Social de la Marina, de conformitat amb l'article 5 del RD 625/2014. Els inspectors mèdics del INSS o l'ISM, han de traslladar telemàticament el comunicat de manera immediata i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al d'aquesta expedició, al servei públic de salut, per al seu coneixement i a la mútua quan, tractant-se de contingències comunes, li correspongui la cobertura de la prestació econòmica. En aquests casos, aquestes mateixes Inspeccions són les úniques competents per emetre una nova baixa per la mateixa o similar patologia, durant els 180 dies naturals següents a la data en què es va expedir l'alta.

 

  • Comunicació dels comunicats

El servei públic de salut o la mútua, en funció de qui l'hagi expedit, remetrà el comunicat d'alta/baixa i de confirmació a l'INSS per via telemàtica i de manera immediata, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició. El facultatiu ha de lliurar al treballador dues còpies del mateix, una per al mateix interessat i una altra per a l'empresa. El treballador està obligat a presentar a l'empresa còpia dels comunicats de baixa i confirmació en el termini de tres dies des de la seva expedició, i de l'informe d'alta dins de les 24 hores següents a la seva expedició.

L'empresa té l'obligació de transmetre a l'INSS el comunicat de baixa, confirmació i alta presentat pel treballador, després d'emplenar els apartats que li concerneixen pel que fa a cotització, codis d'ocupació i altres dades identificatives, mitjançant el sistema RED i amb caràcter immediat, i en tot cas dins el termini màxim de tres dies hàbils des de la recepció.

 

  • Informes mèdics complementaris i de control de la situació d'incapacitat temporal

En els processos d'IT, de durada superior a 30 dies naturals, tant el segon comunicat de confirmació de la baixa com cada dos comunicats de confirmació posteriors, hauran d’acompanyar-se per un informe mèdic complementari expedit pel facultatiu en què es recullin les malalties, tractaments, proves, evolució i incidència sobre la capacitat funcional. A més, trimestralment i a comptar des de l'inici de la situació, la Inspecció mèdica o el propi metge d'atenció primària, sota la supervisió d'aquella, ha d'expedir un informe mèdic de control de la incapacitat en el qual han de constar tots els extrems que, segons el parer mèdic, justifiquen la necessitat de mantenir el procés d'IT. Els serveis públics de salut, en el termini de cinc dies hàbils des de la seva emissió, han de posar els esmentats informes mèdics complementaris i de control a disposició dels inspectors mèdics adscrits a l'INSS o l'Institut Social de la Marina (ISM), o dels facultatius de les mútues (en aquest cas, respecte dels processos per contingència comuna la cobertura dels quals els correspongui).

 

 

Descarrega't aquesta informació en PDF:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació