Print

Noves mesures de foment de l'empleabilitat i l'ocupació

Real Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

 

Noves mesures de foment a l’empleabilitat i l’ocupació (Titol IV)

 

El darrer divendres, 4 de juliol, es va aprovar un Real decret Llei pel qual es regula, entre d’altres mesures per al foment de l’ocupació, el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La seva finalitat principal és que el col•lectiu de joves no ocupats ni integrats als sistemes d’educació o formació i que siguin majors de 16 anys i menors de 25, o bé menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, puguin rebre una oferta de treball, educació contínua, formació d’aprenent o període de pràctiques després d’haver acabat l’educació formal o quedar desocupats.

El RDL introdueix una sèrie d’incentius a la contractació de les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en particular a:

1.- La contractació indefinida

Amb una bonificació per a les empreses, inclosos els treballadors autònoms i les entitats de l’Economia Social, de fins a 300 euros durant un màxim de sis mesos. Aquesta mesura serà compatible amb la resta d’incentius, sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa o el treballador autònom no sigui negatiu.

L’empresa haurà de mantenir el jove treballador com a mínim sis mesos des de l’inici de la relació laboral. Si no compleix aquesta obligació, s’haurà de reintegrar la bonificació. Així mateix, les empreses estaran obligades a incrementar, amb la nova contractació, el nivell d’ocupació indefinida i el nivell total de d’ocupació i mantenir el nou nivell aconseguit amb la contractació durant tot el període de gaudi de la bonificació. 

L’aplicació de la bonificació per part de cada empresa només es produirà una única vegada per cadascun dels beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que contractin, amb independència del període de bonificació gaudit per l’empresa per cada treballador. 
En el supòsit que la contractació sigui a temps parcial, la jornada serà com a mínim el 50 per cent de la corresponent a la d’un treballador a temps complet comparable.

El disposat també serà d’aplicació als socis treballadors o de treball de les cooperatives i societats laborals, així com a les empreses d’inserció que contractin treballadors en situació d’exclusió social.

Aquesta bonificació serà d’aplicació a totes aquelles contractacions que es facin des de l’entrada en vigor del RDL fins al 30 de juny de 2016.

 

2.- Els contractes formatius.

 

En el cas dels contractes per a la formació i l’aprenentatge, a través  d’aquest RDL s’afegeix una disposició addicional en la qual es preveu que les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions per l’activitat formativa es pugui elevar a través de la modificació de la seva regulació. 

 

3.- Contracte en pràctiques.

Per a les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’estableix una bonificació addicional del 50% a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, per la qual cosa  l’incentiu serà del 100% quan les empreses contractin els joves inscrits en aquest registre.

 

4.- Contracte a temps parcial amb vinculació formativa.

S’afegeix en aquest cas com a beneficiaris de l’incentiu que ja existia, a les persones inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

 

Per beneficiar-se de l’atenció del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, serà necessari estar inscrit al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que constituirà una llista única de demanda en la qual treballaran totes les administracions, cadascuna en el marc de les seves competències.

El procediment de registre s’ha establert de manera telemàtica a través d’identificació electrònica.

El RDL estableix els requisits dels joves per a inscriure’s al registre i ser beneficiari d’alguna de les mesures.

Per altra banda, el RDT, també, i amb l’objectiu de fomentar la inserció d’estudiants al mercat laboral, garantir la cobertura adequada als drets socials i facilitar el desenvolupament primerenc de carreres de cotització, contempla bonificacions a las pràctiques acadèmiques curriculars (aquelles obligatòries per a l’obtenció de títol) d’estudiants universitaris i de formació professional quan intervingui alguna retribució, en la seva condició de persones assimilades a l’alta a efectes de la seva integració a la Seguretat Social.

La bonificació en aquests casos és del 100% en la cotització a partir del dia 1 d’agost de 2014.

 

BOE-A-2014-7064 9,38 MB
BOE-A-2014-7287 231,84 kB

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació