Print

Nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social (Cret@)

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha treballat en els últims anys en el nou sistema de liquidació directa de cotitzacions a la Seguretat Social, que li permetrà evolucionar del model d'autoliquidació emprat actualment, a un model de facturació, així com proporcionar major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors.

 

Igual que l'actual sistema RED, el sistema de liquidació directa serà plenament telemàtic, fent innecessàries les actuacions presencials i en suport paper.

 

Objectius prioritaris del projecte:

 

• Minimitzar els errors, en assumir la TGSS l'aplicació de les regles de cotització i contrastar les dades amb caràcter previ a la liquidació. En conseqüència, menor generació de deutes amb recàrrec.

• Millorar la transparència i la forma de relació amb les empreses, és a dir, transparència per a l'empresa sobre el detall que ha de pagar.

• Aportar major seguretat jurídica a empreses i treballadors en l'aplicació de bonificacions i deduccions, tant en dret com en quantia.• Facilitar als treballadors l'accés a la informació relacionada amb les seves cotitzacions a la Seguretat Social, millora de la comprensió de la cobertura del sistema.

Característiques principals del nou sistema de liquidació directa:

 

• Substitució de l'autoliquidació de l'empresa per la facturació de la TGSS. Càlculs realitzats sobre la base de la informació disponible en les bases de dades de TGSS i una mínima informació comunicada per l'empresa.

• Càlculs a nivell de treballador

• Efectes de presentació a nivell de treballador

 

Aquest sistema de liquidació directa (conegut fins ara amb l'acrònim CRET@) introdueix, doncs, una nova filosofia en la qual la clau de l'èxit és que les dades utilitzades per a la facturació siguin correctes i les variacions de dades dels treballadors siguin comunicades en termini.

 

Per al càlcul de les cotitzacions, que passarà a realitzar-se a nivell de treballador, la TGSS utilitzarà informació disponible en les seves bases de dades i la que pugui obtenir directament d'altres Organismes, com l'Institut Nacional de la Seguretat Social, les Mútues d’AT/EP o el Servei Públic d'Ocupació Estatal. Únicament es requerirà de les empreses la comunicació de dades noves o que haguessin variat respecte del mes anterior. 

 

Estat del projecte

 

Actualment, i des de 2013, el projecte es troba en una fase ‘beta’ on un nombre reduït d'empreses de diferent grandària, activitat econòmica i ubicació al territori nacional estan participant en una fase pilot del nou sistema de liquidació, fase que contempla part de les seves funcionalitats. Aquestes proves permeten a autoritzats i empreses conciliar la informació dels treballadors amb la TGSS, evitant possibles discrepàncies, realitzar una millor adaptació tècnica al nou procediment i tenir un coneixement anticipat del mateix, la qual cosa els permetrà estar preparats, una vegada s'aprovi la normativa, per afrontar el canvi, que s'establirà de manera gradual i amb caràcter obligatori durant aquest any.

 

Encara que les empreses participants en la prova funcionin a través de la ‘beta’, han de seguir transmetent tot igual a través del sistema FAN actual.

Actualment la TGSS està ampliant aquestes proves a un major nombre d'empreses i autoritzats que compleixin amb els requisits necessaris per incorporar-se a la fase pilot. 

Segons la TGSS està previst que en sistema Cret@ entri en vigor al juliol de 2014 i es vagi implantant gradualment fins a desembre de 2015.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació