Print

Modificacions en l'àmbit de la PRL derivades de la Llei d'Emprenedors

 

 

El passat 28 de setembre es va publicar l'anunciada Llei 14/2013 , de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que en el seu article 39 , modifica l'article 30.5 de la LPRL , reflectint la possibilitat que l'empresari assumeixi directament la prevenció en empreses de fins a 25 treballadors (ara era fins a 10 treballadors), sempre que tingui un únic centre de treball.

 

 

 

Aquestes disposicions van dirigides a una major integració de la prevenció de riscos laborals i d'una reducció del cost econòmic per a les petites empreses, així com dels tràmits burocràtics i administratius de l'activitat preventiva.

 

Cal indicar que, en relació amb l'assumpció de la prevenció per l'empresari, l'expressat en la LPRL  es desenvolupa en el RD 39/1997 , de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP),  en concret en el seu article 11 : Assumpció personal per l'empresari de l'activitat preventiva , se suposa que ha de seguir tenint-se en compte amb l'actualització normativa de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors.

 

A més, l'empresari que assumeix la prevenció haurà de comptar amb la formació preventiva necessària segons els riscos i l'activitat de l'empresa. Les funcions i competències dels diferents nivells formatius en prevenció de riscos laborals estan definides teòricament en el Capítol VI: Funcions i nivells de qualificació del RSP: Formació de nivell bàsic, intermedi i superior.

 

Ha de recordar-se que no necessàriament l'empresari que assumeix la prevenció ha de realitzar totes les activitats preventives. Com a mínim la vigilància de la salut haurà de concertar-la obligatòriament amb un servei de prevenció aliè, i també podrà contractar algunes activitats per a les quals no tingui capacitat o mitjans com a medicions higièniques o estudis ergonòmics.

 

Un altre dels aspectes a tenir en compte és que la Llei 14/2013 per a les empreses d'11 fins a 25 treballadors solament permet assumir a l'empresari la prevenció si l'empresa compta amb un únic centre de treball. Ha d'entendre's que per a les empreses de fins a 10 treballadors se segueix mantenint el criteri anterior que no marcava aquesta limitació, per la qual cosa en aquestes es podrà assumir la prevenció independentment del nombre de centres de treball.

 

D'altra banda, és també requisit que l'empresari que assumeix la prevenció desenvolupi habitualment la seva activitat laboral en el centre de treball de l'empresa. Això no vol dir que l'empresari hagi de fer el mateix tipus de treball que els treballadors de l'empresa. Per exemple, en un taller de vehicles, no necessàriament ha de treballar de mecànic, pot ser el gerent de l'empresa que faci treballs d'oficina, representació o comercials.

 

No obstant això, és important tenir en compte que les empreses que decideixin acollir-se a aquest tipus de modalitat preventiva d'assumpció per l'empresari, a més d'haver de complir amb els requisits legals establerts, han de sotmetre's en principi obligatòriament a una auditoria legal, la qual ha de valorar la suficiència i adequació del sistema assumit. D'aquesta auditoria podran eximir-se, notificant-ho a l'autoritat laboral, aquelles empreses de fins a 50 treballadors les activitats dels quals no estiguin incloses en l'annex I del RSP que desenvolupin les activitats preventives amb recursos propis i en les quals l'eficàcia del sistema preventiu resulti evident sense necessitat de recórrer a una auditoria pel limitat nombre de treballadors i l'escassa complexitat de les activitats preventives. Per tant, en la pràctica, gairebé totes les empreses en les quals l'empresari pot assumir la prevenció podrien sol·licitar l'exempció de l'auditoria.

 

DESCARREGA EL PDF D'AQUESTA INFORMACIÓ:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació