Print

Mesures preventives en la retirada de l’amiant

Mesures preventives en la retirada de l’amiant

El terme amiant, també denominat asbest, defineix un conjunt de minerals manipulats des del seu origen natural, que es presenta en fibres flexibles i té la capacitat d’arribar a separar-se en milers de filaments. Pot arribar a aconseguir dimensions microscòpiques que poden quedar-se en suspensió a l’aire durant el temps suficient com per ser inhalades.

Encara que no totes les fibres comporten perill per inhalació, les partícules d’asbest poden arribar a provocar malalties respiratòries si s’inhalen en altes concentracions, o bé durant un període de temps prolongat, especialment si es manipula aquest material. A més, les seves fibres poden arribar a adherir-se a la roba, per la qual cosa el risc de passar a l’aire respirat pot ser més elevat. És per això que, l’amiant, utilitzat sobretot en les construccions de la segona meitat del segle passat, va ser prohibit a Espanya l’any 2002 i, posteriorment, es va legislar per garantir la seguretat i la salut dels treballadors que desenvolupen la seva feina en contacte amb aquest.

El Reial Decret 396/2006, del 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, especifica com s’ha de dur a terme la retirada d’aquest material, sempre amb extrema precaució i amb l’equipament adequat. A la norma s’indiquen les pautes que han de seguir les empreses que porten a terme treballs de manteniment i retirada, tant d’instal·lacions com de materials que continguin amiant: l’elaboració d’un Pla de Treball, la determinació de les necessitats formatives i de la salut dels treballadors i les avaluacions de risc necessàries i les seves corresponents mesures preventives per reduir al mínim l’exposició dels seus treballadors i, en qualsevol cas, sempre per sota del valor límit establert.

Les mesures preventives es concreten en:
• Establir procediments de treball que tinguin com objectiu principal no generar fibres d’amiant.
• Si s’arriben a produir fibres, evitar la dispersió ambiental utilitzant sistemes d’extracció a prop del focus emissor.
• Els equipaments utilitzats per manipular l’amiant han d’estar en perfectes condicions i han de poder-se netejar i mantenir de manera eficaç i regularment.
• Els residus que es generen han d’agrupar-se i transportar-se fora del lloc de treball el més aviat possible en un embalatge adequat i degudament identificat.

La norma també estableix que els treballadors esposats a l’amiant han de sotmetre’s a la vigilància de la salut amb caràcter obligatori, tant a l’inici de l’exposició com de manera periòdica mentre dura la seva activitat laboral en aquest sector i, de la mateixa manera, ha de prosseguir de manera regular durant els anys posteriors al cessament d’aquesta activitat laboral a través del Servei Públic de Salut. La vigilància de la salut ha de portar-se a terme segons les pautes i protocols elaborats pel Ministeri de Sanitat, recollits al document ‘Protocolos de vigilancia sanitaria especifica. Amianto’ (Descarrega‘l aquí).

Davant de qualsevol sospita de la presència d’amiant al nostre entorn més proper, ja sigui en l’àmbit laboral o no (per exemple una teulada d’uralita o un baixant de fibrociment), s’han d’extremar les precaucions i sol·licitar serveis especialitzats en treballs de desamiantat, per dur a terme una adequada gestió de residus d’aquest material.

 

mesures preventives amiant-02

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació