Print

Les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de la plantilla

Les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de la plantilla

El 27 de març de 2017, el Tribunal Suprem va anul·lar la sentència de l'Audiència Nacional que condemnava a una entitat bancària a establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva que realitza la seva plantilla. La raó és que l'Estatut dels Treballadors no exigeix el registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla per poder comprovar el compliment dels horaris pactats i interpreta de l'article 35.5 que l'obligació només s'estén al registre de les hores extres realitzades.

 

D'aquesta manera, el Tribunal Suprem va estimar el recurs presentat per Bankia contra la Sentència de la Sala Social de l'Audiència Nacional pel qual se li obligava a establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva, malgrat es mantenia en el deure d’informar sobre les hores extres realitzades en còmput mensual.

 

El fet de no registrar les hores de la jornada laboral es consideraria, a falta de tipificació a la LISOS, una falta lleu dins de les obligacions formals o documentals, però no una falta greu en base al principi d'interpretació de les normes sancionadores.

 

La sentència conclou que aquesta resolució no deixa indefens al treballador a l'hora de corroborar la realització de les hores extres realitzades, ja que a final de mes l'empresa notifica el nombre o la seva no realització. Així mateix, el Tribunal Suprem fa una crida perquè es reguli aquesta qüestió, ja que per ara no hi ha l'obligació de portar un registre horari i, per aquest motiu, els tribunals no poden actuar com a legisladors imposant a l'empresa l'establiment d'un complicat sistema de control horari.

 

Finalment, s'han de considerar les normes sobre registre de la jornada per als treballadors a temps parcial i amb jornada especial, és a dir, els treballadors mòbils dedicats al transport (carretera, marina mercant, ferroviaris) no queden qüestionats per la doctrina del Tribunal Suprem. Així doncs, la Inspecció ha de seguir exigint a les empreses els registres i proposant les sancions pels incompliments.

 

Des de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'adverteix que la no obligatorietat del registre de la jornada diària no eximeix els empresaris del compliment dels límits d'hores i temps de treball i en aquest sentit la Inspecció pot desplegar les actuacions de comprovació que té encomanades.

 

registre de la plantilla

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació