Print

La Seguretat Social centralitzarà la recepció i gestió de les notificacions mitjançant el sistema NOTESS

A partir del proper 1 de gener de 2013, les comunicacions de la Seguretat Social es realitzaran a través de NOTESS, el Sistema de comunicació de notificacions telemàtiques de la Seguretat Social segons el previst en el Projecte d'Ordre Ministerial pel qual es regula el Sistema de Remissió Electrònica de Dades en l'àmbit de la Seguretat Social.

 

Subjectes afectats

 

Queden afectats per NOTESS tots els subjectes obligats a incorporar-se al sistema RED amb independència que els seus CCCs estiguin d'alta o de baixa. També, aquells els qui sense estar obligats a incorporar-se al sistema RED, s'hagin adherit voluntàriament al mateix, mentre segueixin incorporats al sistema RED, i les empreses que es creïn a partir de l'1 de gener de 2013 i que compleixin els requisits d'obligatorietat. Igualment, els RETA que estiguin obligats a transmetre pel sistema RED les dades relatives als seus treballadors, també queden obligats a incorporar-se al NOTESS per les seves pròpies dades com a treballadors autònoms.
Queden exclosos en una primera fase, el Sistema especial d'Empleats de la Llar i el SETA.

 

Procés de notificació per part de l'Administració
La Tresoreria General de la Seguretat Social comunicarà aquesta obligació per correu postal a partir de l'1 de gener, sent efectiva un mes després de la seva recepció. No obstant això, per al cas de les empreses creades a partir de l'1 de gener de 2013, estaran subjectes al nou procediment de comunicació telemàtica de forma automàtica sense necessitat de comunicació per carta per part de l'Administració.

 

Receptors de la Notificació
Rebran la notificació sobre el nou procediment, les empreses sempre (si tenen apoderat, també aquest i si no el té, l'autoritzat RED del CCC principal) , així com autoritzats RED o usuaris secundaris, tret que l'empresa determini a través del SEDESS que serà l'únic receptor de la comunicació telemàtica, o es designi a un tercer com a receptor addicional a través del Registre Electrònic d'Apoderament (REAT).

 

Procediments subjectes a NOTESS
Inicialment seran aquelles notificacions derivades del procediment de gestió recaptatòria: reclamacions de deute i providències de constrenyiment (ja en funcionament), i actes en via executiva, procediments de deducció i ajornaments (abril), etc. Per a aquests casos, doncs, no hi haurà més notificacions en paper.
Posteriorment durant l'any, s'afegiran  altres tipus de notificacions relacionades amb altres procediments.

 

Funcionament
El sistema d'avís de recepció de notificacions ser realitzarà a través de correu electrònic comunicat per l'empresa, missatge a l'autoritzat RED a través de la Winsuite i en el futur,  través de SMS.
Les notificacions romandran a la disposició del receptor durant 10 dies. Passat aquest temps, es considerarà no rebut però notificat a tots els efectes. L'usuari que vulgui disposar d'aquestes notificacions podrà sol·licitar-les en qualsevol Administració de la Seguretat Social.

 

Beneficis de NOTESS
Aquest sistema, que té per objectiu la centralització de la recepció i gestió de les notificacions en l'àmbit de la Seguretat Social, té entre algunes dels seus avantatges, l'anticipació en el coneixement de les incidències associades a la cotització per part de les empreses, major garantia de la confidencialitat en la recepció de les notificacions i l'agilitat (servei permanent 24h/365 dies). Comptarà amb un sistema de suport i atenció.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació