Print

L'absentisme laboral per malaltia augmenta en 4,94 dies en l'últim any

  • Es manté la mitjana de 32 dies per baixa en el cas de contingències professionals
  • L'augment de dies de baixa per malaltia comuna passa de 27,88 a 32,82 dies
  • Els mesos més crítics en contingència comuna són gener, febrer i octubre. I el dia de la setmana amb major nombre de baixes segueix sent el dilluns.

Hi ha un canvi de tendència de l'absentisme laboral. Aquest fenomen que ha estat en voga durant els últims anys pel seu decreixement, degut en gran part a la crisi, està donant un tomb ascendent i amb això, els costos que comporta per a les empreses i per a la societat en general. Les hores efectivament treballades pels empleats repercuteixen directament sobre el compte de resultats de les empreses, i en això tenen una gran incidència els dies no treballats com a conseqüència de les contingències comunes i professionals.

Segons les dades recollides per Egarsat aquest últim any, es posa de manifest que durant l'exercici 2014 el nombre de treballadors que han tingut alguna incidència ha augmentat un 1,3% respecte a l'exercici 2013, entenent per 'incidència' qualsevol baixa o absència notificada a la Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social que generi absentisme laboral. D'altra banda, també s'observa un creixement del 0,87% en l'índex d'incidència global, és a dir, entre aquells treballadors que han tingut alguna baixa iniciada durant l'any natural analitzat.

Augment de dies acumulats i de nombre de baixes
Si s'atén a la diferència entre les baixes derivades de contingències professionals i les derivades de contingències comunes, destaca un augment considerable tant dels dies acumulats com del nombre de baixes d'aquestes últimes.

En el cas de les contingències professionals, es manté la mitjana de 32 dies per baixa, i és encara més rellevant l'augment de la mitjana de dies de baixa per malaltia comuna que passen de 27,88-32,82, posant-se de manifest l'auge l'absentisme en 4,94 dies i el que pot entreveure com un canvi d'actitud davant d'aquest fenomen.
A sensu contrari, els treballadors que han rebut assistència per contingències professionals amb resultat de baixa durant l'exercici 2014 han ascendit lleugerament en un 1,6% respecte 2013, mentre que les assistències sense baixa s'han reduït en un -2,1%, inclinant la balança cap al costat contrari.

Estacionalitat de l'absentisme
Si s'analitza per mesos, es desprèn certa homogeneïtat pel que fa als casos derivats de malaltia comú, el que té la seva raó de ser en les èpoques de refredats i grips. En aquest sentit, els mesos més crítics són gener, febrer i octubre tant el 2014 com el 2013, acumulant el 31,84% i 33,31% respectivament, de les baixes iniciades en ambdós períodes.
En canvi, en el supòsit de les baixes derivades de contingències professionals, els mesos més crítics de 2014 han estat octubre i novembre davant els mesos d'octubre i abril de 2013. Destaca en aquest apartat l'homogeneïtat en els dos exercicis dels mesos d'agost i desembre, que són els que gaudeixen d'un menor nombre de baixes coincidint amb les èpoques de vacances.

La taxa d'atur de les empreses també destaca per un canvi a tenir en consideració, ja que el nombre de dies perduts per baixes dels treballadors i el total de treballadors en actiu, augmenta lleugerament de 5,44 dies a 5,81 dies. Això es tradueix en el nombre de dies durant els quals totes les empreses han estat tancades durant el 2014, per baixes dels seus treballadors.

 

absentismo laboral 1

En darrer lloc, es constata que el dia de la setmana amb major nombre de baixes segueix sent el dilluns, seguit per la resta de dies de la setmana en ordre descendent.

absentismo laboral 2

 

Causes del canvi de tendència
El canvi de tendència podria respondre a diversos factors. Segons Raquel Sellarès, responsable de gestió preventiva d'Egarsat i de la unitat d'absentisme de la mútua, una de les explicacions més probables apuntaria al que sembla ser la fi de la crisi. Davant cicles econòmics complexos, l'individu és més reticent a absentar-se del treball en cas de malaltia o accident per por de perdre la feina. Per tant, a mesura que la situació econòmica millori, cal esperar un increment dels índexs d'absència laboral. En aquest sentit, caldrà prestar especial atenció a aquelles empreses que aquests darrers anys han treballat per implementar polítiques de bones pràctiques per disminuir l'absentisme, per comprovar si la tasca duta a terme permet que el seu absentisme laboral no arribi a assolir els propers anys nivells tan elevats com els d'abans de la crisi.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació