Print

Excel·lent acollida del XIV Fòrum d'Actualitat Laboral

Foro 2013 web

Egarsat va concloure divendres passat el Fòrum d'Actualitat Laboral Egarsat 2013, que aquest any ha celebrat la seva catorzena edició. Dirigit tant a directius de recursos humans de les empreses mutualistes com a despatxos professionals que col·laboren amb l'entitat, el Fòrum ha comptat amb gran èxit d'afluència, amb una assistència total de més de 1.000 professionals i 2.500 visites a la pàgina web de descàrrega de la documentació, disponible al web de la mútua:
http://www.egarsat.es/Foro-de-Actualidad-Laboral-2013

L'objectiu de la sessió, que ha comptat com a ponent amb Antonio Benavides Vico-membre del cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya-, és aportar una visió general de la Llei de Pressupostos Genreals de l'Estat per al 2013, així com de les novetats legislatives en matèria de laboral i de Seguretat Social aprovades al llarg de l'any 2012.
En aquest últim àmbit, s'ha posat especial focus sobre aquelles que afecten les pensions i prestacions públiques i la cotització en els diferents règims de la Seguretat Social. Pel que fa a les relacions laborals, la sessió s'ha centrat en les modificacions contingudes en la Llei 3/2012 (reforma laboral) en matèria d'extincions, suspensions i reduccions de jornada per causes objectives i els disposicions que desenvolupen aspectes particulars relacionats amb les mateixes.
La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013, en el capítol IV, fixa la revaloració de les pensions públiques per a l'any 2013, així com les normes per a l'aplicació dels complements per mínims, l'accés a les prestacions familiars. Aquestes qüestions i altres són desenvolupades més àmpliament al RD-Llei 29/2012, que regula, a més, les noves normes aplicables a la cotització i l'enquadrament en Seguretat Social dels treballadors inclosos en el sistema especial per a Empleats de la Llar, els límits d'edat per a l'accés a la pensió d'orfandat i les condicions d'integració dels treballadors per compte propi i d'altri agraris, respectivament en el RETA i en el Règim General de la Seguretat Social.
En matèria de cotitzacions socials, la Llei 17/2012, en el títol VIII, regula les normes de cotització a la Seguretat Social i els diferents sistemes i règims especials. Mentre que els tipus de cotització romanen inalterables, els imports de les diferents bases mínimes i màximes de cotització s'incrementen, respecte a les vigents el 2012, en el mateix percentatge en què ho fa el Salari Mínim Interprofessional.
Així mateix, la Llei de Pressupostos fixa l'import de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM), que es manté invariable respecte al 2012. Pel que fa al salari mínim interprofessional, aquest es revaloritza en el percentatge del 0,6% respecte al vigent a 31 de desembre de 2012, segons el que estableix el RD 1717/2012.
El RDL 20/2012 estableix les noves condicions de cotització a la Seguretat Social de determinats conceptes amb caràcter no salarial, exempts fins llavors parcialment de cotitzar a la Seguretat Social. També modifica les condicions de tributació per IRPF de les indemnitzacions per acomiadament, quedant l'exempció condicionada que les extincions no derivin del mutu acord entre les parts. Altres mesures afecten a l'import de les prestacions per desocupació i la cotització a la Seguretat Social durant la percepció de les prestacions per aquesta contingència. Pel que fa als subsidis per desocupació, es modifica el límit mínim d'edat per a l'accés al subsidi per als treballadors que reuneixen les condicions per a l'accés a la pensió de jubilació amb excepció de l'edat, així com la cotització a la Seguretat Social durant la percepció. Finalment, s'estableixen els nous límits aplicables a les prestacions abonades pel FOGASA i se suprimeixen les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, limitades des de l'entrada en vigor del Reial decret a col · lectius molt específics.
Llei 13/2012 regula les noves condicions de la responsabilitat solidària en els supòsits de contractes i subcontractes, així com les de les comunicacions a l'Administració de les variacions en la jornada produïdes per les suspensions i reduccions en la mateixa per causes objectives. Així mateix, s'introdueixen modificacions en la Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social pel que fa a la tipificació, quantificació i notificació de les sancions.
La Llei 27/2011, en vigor des del passat 1 de gener, estableix la nova regulació de la pensió de jubilació, que modifica substancialment l'anterior pel que fa a l'edat ordinària de jubilació, càlcul de la base reguladora, coeficients reductors aplicables la mateixa, modalitats de jubilació anticipada, beneficis per prolongació de l'activitat laboral, integració de llacunes de cotització i determinació dels períodes de carència. Aquest últim aspecte es desenvolupa àmpliament en el RDL 29/2012, que determina, a més, les condicions d'accés a les noves modalitats de jubilació anticipada.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació