Print

Egarsat Informa: resum de la nova Llei de Mútues

Des del passat 1 de gener, ha entrat en vigor la nova Llei de Mútues

Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació al règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Tal com s'assenyala en el preàmbul de la norma, aquesta té per objectiu modernitzar el funcionament i gestió de les mútues, reforçant els nivells de transparència i eficiència i contribuint a la lluita contra l'absentisme laboral injustificat i a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social.

Els aspectes més rellevants són:

  • Canvi en la denominació:

Passen a denominar-se per la present llei, Mútues col•laboradores amb la Seguretat Social

 

  • Eliminació de l'ús de servei de tercers:

S'elimina, respecte a l'anterior legislació, la possibilitat del pagament dels serveis de tercers per realitzar les gestions d'índole administrativa que corresponguin a les mútues com a complement de la seva administració directa. Així, ja no podran retribuir-se aquestes activitats a partir de l'entrada en vigor de la present llei i consegüentment, els contractes subscrits per a tal finalitat queden rescindits

 

  • Resposta a les Reclamacions:

Les mútues respondran directament les reclamacions que se'ls efectuïn, amb posterior remissió d'aquestes reclamacions juntament amb la resposta emesa per la mútua, a l'Òrgan de direcció i tutela

 

  • Associació d'empreses i adhesió de treballadors per compte propi:

Es determina un termini de vigència de documents d'associació i d'adhesió d'un any, que podrà prorrogar-se per períodes d'igual durada, finalitzant així, el període de moratòria. S'articula un període transitori per aplicar els terminis de vigència dels convenis d'associació i adhesió. En el termini de sis mesos, s'habilita al Govern perquè aprovi reglamentàriament els procediments de formalització dels documents d'associació, el seu contingut i efectes.

 

  • Actuacions en Incapacitat Temporal derivada de Contingències Comunes:

Es faculta les mútues per realitzar actuacions de control i seguiment en contingència comuna des del dia de la baixa mèdica. També es possibilita a les mútues la realització de proves diagnòstiques i tractaments terapèutics i rehabilitadors, principalment als centres assistencials propis, amb la finalitat d'evitar la prolongació innecessària dels processos prèvia autorització del metge del Servei Públic de Salut. La norma també regula el procediment de les propostes d'alta mèdica que les mútues poden plantejar en casos de contingència comuna

 

  • Cessament d'activitat dels Treballadors autònoms:

Respecte al sistema específic per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, la cobertura passa a ser potestativa i deslligada de la d'accident de treball. També es flexibilitzen les condicions d'accés a la prestació

 

  • Regulació interna de les mútues:

es regulen determinats aspectes de l'estructura interna de les mútues i s'articula la participació dels agents socials. Es disposa la incorporació d'un treballador per compte propi adherit en la Junta Directiva de les mútues

 

  • Societats de Prevenció de les mútues:

S'obliga a l'alienació de les Societats de Prevenció. Fins al 31 de març de 2015 han de presentar-se propostes de venda i com data límit 30 de juny hauran d'estat alienades 100%. En cas contrari, es produirà la dissolució de la Societat.

 

  • Cotització per contingències professionals:

El Govern abordarà, en el termini d'un any, l'actualització de la regulació de la cotització per contingències professionals amb relació amb els següents aspectes: actualització de la Tarifa de cotització per contingències professionals i la modificació de la regulació del Sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, amb la finalitat d'agilitar la seva tramitació i implementació d'un sistema objectiu basat en el comportament de la sinistralitat. Així mateix, la Llei contempla la possibilitat, pendent de reglament, de la participació de les mútues en aquests incentius, previ acord amb l'empresa i autorització del Ministeri.

 

Descarrega't aquí aquesta informació en PDF:


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació