Print

Egarsat Informa: Sistema NOTESS, principals aspectes

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

IMPRIMEIX AQUESTA NOTICIA EN PDF

 

El servei que permet l'accés en línia a les notificacions a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS), es va habilitar al maig de 2011 perquè les empreses i subjectes responsables de l'obligació de cotitzar poguessin subscriure's voluntàriament. A partir de l'entrada en vigor el passat 1 d'abril de les tres Ordres Ministerials destinades a la regulació de les Notificacions Telemàtiques, Sistema RED i Registre d'Apoderaments, s’estendrà amb caràcter obligatori al llarg de 2013 a:

 

  1. Les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar, obligats a incorporar-se al Sistema RED de la Tresoreria General, qualsevol que sigui la seva activitat, enquadrats en qualsevol règim de la Seguretat Social (excepte professionals taurins i representants de comerç, així com per al Sistema Especial d'Empleats de la Llar i de la Indústria Resinera), independentment del nombre de treballadors que tinguin.
  2. Els treballadors autònoms que tinguin la consideració d'empresaris obligats a transmetre pel sistema RED respecte dels seus treballadors contractats. Queden exclosos els pertanyents al Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA).
  3.  Les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, així com les seves entitats i centres mancomunats.

 

Addicionalment es mantindrà a la Seu Electrònica de la Seguretat Social el Servei de Subscripció Voluntària, amb la finalitat de que els subjectes no obligats puguin inscriure's i rebre també les notificacions per via electrònica.

 

Procés de comunicació per part de l'Administració

La Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a notificar per correu postal als subjectes obligats, la seva inclusió en el sistema de notificació electrònica, sent efectiva un mes després de la seva recepció. No obstant això, les empreses creades a partir de l'1 d'abril de 2013, que compleixin amb els criteris d'obligatorietat, estaran subjectes al nou procediment de comunicación telemàtica de forma automàtica, sense necessitat de comunicació prèvia per carta per part de l'Administració.

 

Receptors de la Notificació

Per poder accedir a les notificacions dipositades a la Seu Electrònica mitjançant el sistema de compareixença, es precisarà d'un Certificat Digital, que serà de persona física o jurídica en funció de la titularitat de l'empresa. Les notificacions es posaran a disposició en tot cas tant del subjecte responsable obligat (empresa) com de l'autoritzat que a cada moment tingui assignada la gestió en el Sistema REDdel CCC principal o, en el seu cas, del NAF. No obstant això, els subjectes responsables podran optar per ser els únics receptors de les notificacions, desasignant d'aquesta funció a l'Autoritzat RED a través de la pròpia SEDESS.

Si el subjecte obligat desitja que un tercer diferent de l'Autoritzat RED sigui el receptor també de les seves notificacions, podrà nomenar “apoderats” a través del Registre Electrònic d'Apoderament Telemàtic (REAT).

En qualsevol cas, només pot haver-hi un receptor de notificacions addicional al subjecte responsable, ja sigui l'Autoritzat RED o l'apoderat.

La responsabilitat jurídica sempre recaurà sobre l'empresa o subjecte responsable, encara que pugui haver-hi algun altre receptor de la notificació.

 

Procediments subjectes a NOTESS

Inicialment seran aquelles notificacions derivades del procediment de gestió recaptatòria: reclamacions de deute i providències de constrenyiment; comunicació de l'inici del procediment de deducció; actes del procediment de constrenyiment per quotes i conceptes de recaptació conjunta i altres recursos. Gradualment s'aniran afegint altres tipus de notificacions relacionades amb altres procediments.

 

Funcionament del sistema de notificació

Hi ha dos elements en aquest sistema de notificació:

 

  • Un avís de cortesia de posada a la disposició de notificacions, que es realitzarà a través d'un correu electrònic enviat per la Tresoreria General a una adreça comunicada prèviament per l'empresa a aquest efecte (previst també a través de SMS si s'ha facilitat un número de telèfon mòbil). Paral·lelament, aquest avís també s'enviarà a través d'un missatge a l'autoritzat RED mitjançant la Winsuite i la bústia de RED Directo.
  • La notificació pròpiament dita, dipositada a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (a la seva pàgina web https://sede.seg-social.gob.es). Les notificacions romandran a la disposició del receptor durant 10 dies. Transcorregut aquest temps sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà rebutjada, donant-se per complert el tràmit de notificació amb caràcter general i continuant-se amb el procediment. L'usuari que desitgi accedir a aquestes notificacions transcorregut aquest període, podrà sol·licitar-les en qualsevol Administració de la Seguretat Social.

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació