Print

Egarsat Informa: Modificacions en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar

 

einforma

 

Imprimeix l'arxiu en PDF des d'aquí:

 

 

A través del Reial decret-llei 29/2012, de 28 de desembre, s'han introduït una sèrie de modificacions en la regulació normativa del Sistema Especial d'Empleats de la Llar (Règim 0138), especialment pel que fa al tractament del supòsit de prestació de serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, que vindria a ser una assimilació de l'anterior Règim Especial 1221 (empleats de la llar discontinus). En aquests casos:

 

  • L'empleat haurà de formular directament la seva afiliació, alta, baixa i variacions de dades, quan així ho acordi amb el seu ocupador. No obstant això, aquest últim també podrà presentar la sol·licitud de baixa en cas d'extinció de la relació laboral.

 

  • L'empleat haurà de formalitzar la cobertura de les contingències professionals amb l'entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social de la seva elecció, tret que l'ocupador ja tingués assegurada aquestes contingències respecte d'altres empleats, en aquest cas haurà d'optar per la mateixa entitat asseguradora.

 

  • Les sol·licituds d'alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats que hagin assumit aquests actes d'enquadrament, també hauran d'anar signades pels seus ocupadors.

 

  • L'empleat serà el subjecte responsable del compliment de l'obligació de cotitzar, havent d'ingressar l'aportació pròpia i la corresponent a l'ocupador o ocupadors amb els quals mantingui tal acord, tant per contingències comunes com per contingències professionals. En aquests casos, l'ocupador estarà obligat a lliurar a l'empleat, a més del salari, l'aportació i quota que correspongui per ambdues contingències.

 

  • La responsabilitat per l'incompliment de l'obligació de cotitzar correspondrà al propi empleat i, subsidiàriament, a l'ocupador o ocupadors, tret que aquests acreditin el lliurament de les seves aportacions i quotes per qualsevol mitjà admès en dret.

 

  • Els beneficis en la cotització reconeguts a favor dels ocupadors no seran d’aplicació en el cas que els empleats assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació.

 

  • Els empleats que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador que ja figurin d'alta en aquest Sistema Especial, podran assumir el compliment d'aquestes obligacions si així ho acorden amb els seus ocupadors. En aquest cas, els efectes seran a partir del dia primer del mes següent al del seu comunicat a la TGSS, mitjançant document signat per ambdues parts.

 

  • Durant les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, l'entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social a
    la qual correspongui el pagament del respectiu subsidi descomptarà d'aquest l'import de la totalitat de la cotització a la Seguretat Social que procedeixi en aquestes situacions.

Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació