Print

Egarsat Informa: Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

    Imprimeix la noticia en PDF des d'aquí:  

 

 

El Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer ja ha entrat en vigor.

Ja que les pimes i els autònoms constitueixen un dels principals motors per a la dinamització de l'economia, el marc regulatori i institucional és essencial per impulsar la seva productivitat i facilitar la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual.

El RD Llei contempla quatre grups de mesures amb aquest propòsit:

 

  • Mesures per fomentar l’empreneduria i treball per compte propi dels menors de 30 anys: quota inicial reduïda, compatibilització de la prestació per desocupació a l'inici de l'activitat per compte propi i l'ampliació de les possibilitats de capitalitzar la prestació per desocupació.

 

  • Mesures fiscals: en l'Impost de Societats, per a entitats de nova creació, tipus de gravamen del 15% per als primers 300 mil euros de base imposable i del 20% per a l'excés sobre aquest import. En l'IRPF, reducció del 20% sobre els rendiments nets en la modalitat d'estimació directa. També se suprimeix el límit aplicable a l'exempció de les prestacions per desocupació en pagament únic.

 

  • Mesures per estimular la contractació de joves: entre d’altres, incentius a la contractació a temps parcial vinculat a formació, contractació indefinida de joves per micro-empreses o autònoms i contractació en pràctiques.

 

  • Mesures relacionades amb la intermediació laboral: registre i difusió adequada de totes les ofertes i demandes d'ocupació garantint la transparència i unitat de mercat.

El primer bloc de mesures dirigides a fomentar l’empreneduria i Ocupació Jove, amb l'objectiu de reduir la taxa de desocupació juvenil i millorar la qualitat i l'estabilitat en l'ocupació, consisteix en:

1.- Aplicació de reduccions i bonificacions en la cotització dels treballadors menors de 30 anys per compte propi i joves emprenedors que comencin la seva activitat professional

Requisits d'accés a les bonificacions:

• Ser treballador per compte propi menor de 30 anys
• Ser la primera vegada que el treballador es dóna d'alta com a autònom o no ho hagi fet en els cinc anys anteriors a la data d'efectes de l'alta.
• No tenir contractats, ni contractar durant el període d'aplicació, a treballadors per compte d'altri.

Les reduccions i bonificacions s'aplicaran sobre la quota de contingències comunes, excepte en la Incapacitat Temporal, que resulta d'aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, per un període màxim de 30 mesos, segons la següent escala:

a)    Reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

b)     Reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).

c)     Reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b.

d)     Bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

 

El que es disposa en els apartats anteriors també serà aplicable als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms, o com a treballadors per compte propi en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, quan es compleixin els requisits.

 

2.- La compatibilització pels menors de 30 anys de la percepció de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi per un màxim de 270 dies o pel temps inferior pendent de percebre sempre que es compleixin els requisits i condicions:

a) Que el beneficiari de la prestació per desocupació de nivell contributiu sigui menor de 30 anys en la data d'inici de l'activitat per compte propi i no tingui treballadors al seu càrrec.

b) Que se sol·liciti a l'entitat gestora en el termini de 15 dies a comptar des de la data de l'inici de l'activitat per compte propi, sense perjudici que el dret a la compatibilitat de la prestació sorgeixi efecte des de la data d'inici de tal activitat. Transcorregut aquest termini de 15 dies el treballador no podrà acollir-se a aquesta compatibilitat.

 

3.- L'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

Els beneficiaris de la prestació per desocupació de nivell contributiu que pretenguin constituir-se com a treballadors autònoms, l'abonament d'una sola vegada es realitzarà per l'import que correspon a la inversió necessària per desenvolupar l'activitat, amb el límit màxim del 60% de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu pendent de percebre sent el límit màxim el 100% (homes menors de 30 anys i dones menors de 35).

També podran beneficiar-se de la capitalització del 100% de l'import de la prestació per realitzar una aportació al capital social d'una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació.

Els joves menors de 30 anys que capitalitzin la prestació per desocupació també podran destinar la mateixa a les despeses de constitució i posada en funcionament d'una entitat, així com al pagament de taxes i el preu de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

 


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació