Print

Despatxos professionals i assessories auguren bones perspectives econòmiques per al 2014

Descarrega l'Informe en PDF:

 

 

 

  • Un 90% de les assessories creuen que la tendència serà igual o millor durant el 2014, tant per als seus negocis, com per als seus clients i l'economia en general
  • Els millors pronòstics són per al sector de restauració, hostaleria i turisme, comerç i alimentació
  • Els despatxos professionals confien en què 2014 serà l'any de l'inici de recuperació econòmica, de la qual microempreses i autònoms seran protagonistes

 

Els despatxos professionals i les assessories de les empreses són un agent molt important dins de l'economia d'un país, i la seva visió de la mateixa és clau per entendre quina pot ser la seva evolució els popers mesos. Per aquest motiu, la mútua d'accidents Egarsat ha dut a terme el 'II Baròmetre sobre perspectives econòmiques de despatxos professionals i assessories per a l'exercici 2014', realitzat sobre la base de l'opinió d'un total de 1.650 assessories i despatxos professionals d’Espanya amb els que l'entitat col•labora.

Aquest nou estudi, arriba un any després del que va realitzar la mútua a principis del 2013, tots dos amb l'objectiu d'oferir als seus col•laboradors informació sobre quina és la previsió econòmica per a l'exercici en curs.

 

Bona valoració de l'últim exercici
En general, el 75% dels enquestats en el II Baròmetre valoren positivament l'exercici 2013, essent aquest tal com havien previst en les seves expectatives o bé superant-es. Així, només un de cada quatre assessors laborals pensa que 2013 ha anat pitjor del que s'esperava.

 

Aquesta dada és rellevant, si tenim en compte que, davant la mateixa pregunta, en el I Baròmetre pràcticament el 70% de les assessories entrevistades opinava que, en general,  l’exercici 2013 l'economia es mantindria o estaria millor que el 2012, per la qual cosa la seva previsió va ser bastant ajustada al que ha estat la realitat.

 

Millors perspectives per al 2014
Les dades pel que fa a evolució són també moderadament optimistes, si tenim en compte que un 30% dels enquestats creuen que la tendència en el seu àmbit territorial serà de millora durant el 2014. El 60% considera que la situació es mantindrà, i només un de cada deu pensa que la seva situació empitjorarà.

 

A això, cal afegir que el 92% de les assessories confien que el seu futur professional per a l'any en curs serà igual o millor. Un percentatge major que l'any passat ja que, encara que les assessories van ser més optimistes sobre l'evolució del seu negoci que sobre l'economia en general, el 19% creien que 2013 els aniria pitjor. En aquest sentit, destaca un major grau de confiança en les perspectives per al 2014.
 
Pel que fa a les perspectives dels despatxos professionals per a les empreses i els autònoms que tenen com a clients, la creença generalitzada és pràcticament la mateixa, ja que el 28% creu que aquesta serà millor, mentre que un 60% considera que els seus clients es mantindran com l'any passat. A més, el 8% sosté que les empreses veuran incrementades les seves plantilles, tot i que la Llei d'Emprenedors no serà el motor de la contractació quan es reactivi l'economia.
De nou, es posa de manifest la confiança de les assessories en què el 2014 serà un any de recuperació econòmica ja que, mentre que en el I Baròmetre només el 52% creien que les plantilles dels seus clients incrementarien o es mantindrien, actualment aquest percentatge ha augmentat fins a un 88% dels enquestats.

 

Així mateix, respecte a l'anterior Baròmetre, es distingeix una certa homogeneïtzació de perspectives entre l'evolució general de l'economia en les zones de proximitat dels despatxos enquestats, l'evolució dels seus clients, i l'evolució del seu negoci, ja que en els tres casos la previsió és, en un 90%, que serà igual o millor. Per contra, l'any passat eren més optimistes sobre el seu futur que sobre el de l'economia en general.

De fet, el 2013 el 91% de despatxos professionals van ajudar a constituir empreses de nova creació, de les quals, el 67% eren d'1 a 5 treballadors, el 24% de 6 a 10 treballadors, el 6,5% de 11 a 20 i el 2,5% de més de 20 treballadors en plantilla. Aquestes dades són sensiblement millors a les dades de 2012, ja que la mida de les empreses que les assessories van ajudar a constituir va ser, en un 81% dels casos, empreses amb una mitjana d'1 a 5 treballadors.

 

Així mateix, les perspectives de vida laboral de les empreses de nova creació s'estimen en el baròmetre 2014 un 64% per un període d'1 a 5 anys, i en un 26% dels casos, per un període superior a 5 anys.
 

De l’anàlisi es desprèn, així mateix, que hi ha una actitud molt positiva pel que fa a les previsions per al 2014, ja que el 43% de les assessories i despatxos creuen que aquest any la constitució d'empreses serà superior -enfront del 25 % dels enquestats l'any passat, - i un 61,5% dels mateixos, opinen que els autònoms s'incrementaran, enfront del 46% de l'exercici anterior.

D'altra banda, segons es desprèn de l'enquesta duta a terme per Egarsat, el futur dels despatxos professionals tendeix necessàriament cap a l'assessoria integral del client davant l'especialització.

 

Restauració, hoteleria i turisme, els sectors amb millors perspectives
Pel que fa als sectors amb millors perspectives per al 2014, trobem en primer lloc el de restauració, hostaleria i turisme, seguit dels sectors comerç i alimentació, sectors tots ells, que mantenen les seves perspectives de creixement amb relació a l'anterior exercici. Per contra, en darrer lloc trobem el sector públic, que, com en el I Baròmetre, no té previsió de creixement durant l'exercici 2014.
 
 

Perspectives segons província
En funció de les províncies, Lugo és la més optimista, ja que un 90% dels enquestats considera que el 2013 ha estat igual o millor del que esperava, mentre que Cantàbria és la província que menys positivament valora l'anterior exercici, amb un 63% de despatxos participants.

 

Quant a l'evolució de l'economia per zones, la província que té millors perspectives per al 2014 és Almeria, ja que en aquest cas, totes opinen que serà un exercici igual o millor que el 2013. En aquesta línia, Las Palmas i Lugo són les províncies que preveuen constituir més empreses aquest exercici.

 

Finalment, si atenem a les empreses de nova creació durant el 2013, les assessories de Las Palmas i Múrcia, són les més beneficiades, ja que tots els enquestats d'aquestes províncies han ajudat a constituir empreses.

 

Conclusions
En conclusió, 2014 té a priori perspectives de creixement, que indicarien l'inici d'una etapa de creixement econòmic per al país. Així, globalment, la previsió entre els enquestats, -incrementats en gairebé un terç respecte al ‘I Baròmetre sobre perspectives econòmiques de despatxos professionals i assessories per a l'exercici 2013'- és que l'exercici 2013 ha estat positiu, tal com van preveure a principis d'any. De fet, tres de cada quatre ho van manifestar i ara el subscriuen.

 

Així mateix, un 90% de les assessories creuen que la tendència serà igual o millor durant el 2014, tant per als seus negocis, com per als seus clients i l'economia en general.
Pel que fa als sectors més representatius, si bé el sector públic continua amb les mateixes perspectives de poc creixement, els millors pronòstics continuen essent per als sectors de restauració, hostaleria i turisme, comerç i alimentació.

 

Quant a províncies, Lugo, Almeria i Las Palmas, són les que més optimistes es mostren en les seves previsions.

 

En termes generals, els resultats del II Baròmetre posen de manifest la confiança dels despatxos professionals en què 2014 serà l'any de l'inici de recuperació econòmica, recuperació de la qual microempreses i autònoms seran protagonistes.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació