Print

Convotacòria Junta General Extraordinària

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat es convoca a tots els mutualistes a la Junta General Extraordinària que se celebrarà el proper dia 24 de març al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 11.30 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista en l'article 19 dels vigents Estatuts Socials, a les 12 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 

•    Informació sobre l’aplicació al patrimoni històric en relació amb la disposició transitòria tercera de la Llei 35/2014 que regula el règim de desinversió en les societats mercantils de prevenció.

 

•    Ratificació, si procedeix, dels acords adoptats per la Junta Directiva referents a la venda de la societat de prevenció filial i especialment els relatius al preu de venda, comprador i demés condicions que conformen l’expedient de desinversió.

 

Podran assistir a la Junta General tots els empresaris associats, tenint dret a vot aquells que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials. Els empresaris associats podran exercir el seu dret d'assistència i, si escau, dret de vot, per si mateixos o per delegació a través de representant designat en la forma prevista en l'article 22.d) dels vigents Estatuts Socials.

 

Sant Cugat del Vallès, 24 de febrer de 2015.

 

Ton Capella Galí
President


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació