Print

Convocatoria Junta General Ordinaria

Convocatoria Junta General Ordinaria

 

 

Egarsat

Mútua col·laboradora amb

la Seguretat Social núm. 276

  

Per acord dela Junta Directivade l'Entitat es convoca a tots els mutualistes alaJunta GeneralOrdinàriaque se celebrarà el proper dia6 de juliolaldomicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 11.30 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista en l'article 19 dels vigents Estatuts Socials,a les 12.00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

  

  • Presentació, examen i aprovació, si escau, de la gestió dela Junta Directiva, de la memòria, el balanç, els estats de comptes i l'aplicació de l'excedent de l'exercici de 2015.

 

  • Informe sobre l’ auditoria relativa a l'exercici 2015.

 

  • Informe sobre el compliment, per part de la mútua, durant l'exercici 2015, del codi de conducta pel qual es regeixen les inversions financeres temporals.

 

  • Examen i aprovació, si escau, de l'avantprojecte de pressupostos per a l'exercici de 2017.

 

  • Elecció de càrrecs.

 

  • Precs i preguntes.

  

Podran assistir ala Junta Generaltots els empresaris associats, tenint dret a vot aquells que estiguin al corrent del compliment de les seves obligacions socials. Els empresaris associats podran exercir el seu dret d'assistència i, si escau, dret de vot, per si mateixos o per delegació a través de representant designat en la forma prevista en l'article 22.d) dels vigents Estatuts Socials.

 

Sant Cugat del Vallès, 11 de maig de 2016.

   

Ton Capella Galí

President


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació