Print

Convocatòria Junta General Ordinària

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat es convoca tots els mutualistes a la Junta General Ordinària que es celebrarà el proper dia 18 de juliol al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a les 11:30 horas en primera convocatòria i, si no s'aconsegueix la majoria prevista a l'article 19 dels vigents Estatuts Socials, a les 12:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

  • Presentació, examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió de la Junta Directiva, de la memòria, el balanç, els estats de comptes i l'aplicació de l'excedent de l'exercici de 2011.
  •  Informe sobre l'auditoria relativa a l'exercici 2011.
  •  Informe sobre el compliment, per part de la mútua, durant l'exercici 2011, del codi de conducta pel qual es regeixen les inversions financeres temporals.
  •  Examen i aprovació, en el seu cas, de l'avantprojecte de pressupostos per a l'exercici de 2013.
  •  Elecció de càrrecs.
  • Torn obert de paraula.

Podran assistir a la Junta General tots els empresaris associats, tenint dret a vot els que es trobin al corrent del compliment de les seves obligacions socials. Els empresaris associats podran exercir el seu dret d'assistència i, en el seu cas, dret de vot, per sí mateixos o per delegació a través de representant designat en la forma prevista a l'article 22 dels vigents Estatuts Socials.

 

Sant Cugat del Vallès, a 16 de maig de 2012.

 

Ton Capella Galí.

President


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació