Print

Convocatòria Junta General Extraordinària

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat es convoca tots els mutualistes a la Junta General Extraordinària que es celebrarà el proper dia 18 de juliool al domicili social, Avinguda de Roquetes 63-65 de Sant Cugat del Vallès, a las 12:15 hores en primera convocatòria i, en cas de no arribar a la majoria prevista a l'article 19 dles vigents Estatuts Socials, a les 12:30 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 

  • Ratificació, si procedeix, de l'acord près per la Junta Directiva de l'Entitat d'acceptació de les modificacions introduïdes per la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social en els Estatuts Socials de l'Entitat.
  • Aprovació, si procedeix, de la modificació dels Estatuts Socials de l'Entitat amb la finalitat d'adaptar-los a les disposicions legals vigents que els afecten.
  • Atorgament ampli de facultats al President, Vicepresident i Director Gerent de l'Entitat, per tal que de manera solidària puguin adoptar les modificacions necessàries per dur a terme tots els tràmits i requisits legals i administratius per executar els acords adoptats.

Podran assistir a la Junta General tots els empresaris associats, tenint dret a vot els que es trobin al corrent del compliment de les seves obligacions socials. Els empresaris associats podran exercir el seu dret d'assistència i, en el seu cas, dret de vot, per sí mateixos o per delegació a través de representant designat en la forma prevista a l'article 22 dels vigents Estatuts Socials.

 

Sant Cugat del Vallès, a 16 de maig de 2012.

Ton Capella Galí

President


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació