Print

Conclou el Fòrum d’Actualitat Laboral d’Egarsat amb una assistència de 1.300 professionals

Conclou el Fòrum d’Actualitat Laboral d’Egarsat amb una assistència de 1.300 professionals

Egarsat ha celebrat, aquesta tarda, l'última de les jornades programades en el marc del Fòrum d'Actualitat Laboral, que aquest any ha arribat a la seva XVI edició. L'objectiu de les sessions ha estat informar sobre les novetats legislatives més destacades en matèria laboral i de Seguretat Social, centrant-se en aquesta edició a realitzar una anàlisi de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 i fer un repàs de les normatives més rellevants aprovades l'exercici anterior.

El fòrum s'ha celebrat, al llarg dels mesos de gener i febrer, a les localitats de Barcelona, Girona, Tarragona, Madrid, Logronyo, Terrassa, Sabadell, Bilbao, Almeria, Múrcia i Lugo, i ha reunit una assistència total de al voltant de 1.300 professionals.

Les diferents sessions han anat a càrrec de ponents tan destacats com el Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral; el Sr. Àngel José Moreno Zapirain, associat principal de Garrigues Advocats i Assessors Tributaris, i Inspector de Treball i Seguretat Social excedent; el Sr. Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc i professor de Dret del Treball de l'Escola Universitària de Relacions Laborals de la UPV/EHU; el Sr. José Luján Alcaraz, catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social, degà de la facultat de Ciències del Treball, president del Consell Econòmic i Social de la Regió de Múrcia i codirector de la Revista Repertori Aranzadi Social; el Sr. Guillermo Rodríguez Iniesta, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social, magistrat suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia, director acadèmic de l'Escola de Pràctica Laboral i coordinador de la revista Dret de la Seguretat Social; el Sr. Manuel Gámez Oreja, inspector de Treball i Seguretat Social i doctor en Dret, o el Sr. Nicolás González Raposo, cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Lugo.

Continguts més destacats
D'entre les novetats sobre la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 (LPGE), s'han destacat les mesures que afecten les pensions públiques. Així, el títol IV de la Llei 36/2014, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015, fixa els criteris per a la revaloració de les pensions, estableix els imports de la pensió màxima del sistema i de les pensions SOVI i no contributives, i determina les condicions d'accés als complements per mínims per a les pensions contributives. El percentatge de revaloració de les pensions públiques per a l'any 2015 ha quedat fixat en el 0,25%.

L'aplicació de l'increment de la durada de la prestació de paternitat ha quedat novament demorada, diferint la mateixa l'1 de gener del 2016, així com ha quedat ajornada la millora de les pensions de viduïtat en l'exercici 2015. En el mateix sentit, també s'ajorna l'1 de gener del 2016 la possibilitat d'aplicar, al treball autònom, la cotització parcial.

D'altra banda, el Salari mínim interprofessional per a l'exercici 2015, ha quedat fixat per la LGPE en 21,62 euros/dia o 648,60 euros/mes, incrementant la seva quantia respecte a l'exercici precedent en un 0,5%. L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (l'anomenat IPREM), tindrà durant l'any 2015 la quantia de 17,75 euros/dia i 532,51 euros/mes.

En matèria de cotitzacions socials, la LPGE fixa els nous límits màxims i mínims de les bases de cotització en els diferents règims i sistemes especials de la Seguretat Social, així com els tipus de cotització aplicables sobre les mateixes, tenint en compte que el límit màxim de la base de cotització ha augmentat en un 0,25% (és a dir, en la mateixa quantia que les pensions públiques). Respecte als tipus de cotització, es mantenen sense canvis en general.

D'altra banda, el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, estableix la pròrroga de la tarifa plana amb la reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida prevista en el Reial decret llei 3/2014, de 28 de febrer per a aquelles empreses que formalitzin contractes indefinits entre l'1 de gener de 2015 i el 31 març 2015.

Altres disposicions de caràcter laboral que s'han destacat són la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, que regula el nou model de liquidació de quotes conegut com a sistema Creta, que s'efectuarà directament per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social. El nou sistema es caracteritza pel càlcul individualitzat de la cotització corresponent a cada treballador, dins del codi de compte de cotització en el qual figuri en alta, i que s'elabora en funció tant de la informació de què disposa aquest organisme com d'aquella altra que ha de ser proporcionada pel subjecte responsable del compliment de l'obligació de cotitzar.

La implantació del sistema de liquidació directa s'efectuarà de forma progressiva, en funció de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles en cada moment per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que dictarà a aquest efecte les resolucions per les quals s'acordi la incorporació a aquest sistema dels subjectes amb obligació de cotitzar.

Per la seva banda, el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, que regula determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada, estableix una nova forma d'expedició dels parts mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta. Aquesta norma determina un protocol de temporalitat dels actes de confirmació de la baixa mèdica, i permet l'intercanvi de dades mèdiques mitjançant les tecnologies de la comunicació amb la finalitat del control de la prestació, així com l'accés per via telemàtica dels serveis metges de les entitats gestores a la documentació clínica que posseeixen els diferents Serveis públics de Salut dels treballadors.

El Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel qual es modifica l'article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació, defineix els conceptes retributius que conformen la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social, estableix les regles de valoració de les diferents percepcions en espècie que formen part de la remuneració i que estaran constituïdes pel seu import total, en el cas de venir establertes pel seu valor nominal i, amb caràcter general, pel cost mitjà que suposi per a l'empresari el lliurament del bé, dret o servei objecte de percepció.

Finalment, la Llei 35/2014, de 26 de desembre, que regula el règim jurídic de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, i les funcions que desenvolupen com a entitats associatives privades col·laboradores en la gestió de la protecció pública, així com el contingut i forma d'exercici de les funcions públiques delegades en les mateixes.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació