Print

Ampliació temporal del termini de vigència d'associació i adhesió a les Mútues d'Accidents

El tràmit parlamentari del Projecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013 incorpora la disposició transitòria vuitena, en la qual s'estableix que l'associació de les empreses i l'adhesió dels treballadors per compte propi a les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat social, manté la vigència fins a l'entrada en vigor de la nova norma que regularà el sector de les mútues.

Per evitar dubtes en la seva interpretació, la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social aclareix, mitjançant Ofici del 4 de desembre de 2012, com es durà a terme l'aplicació de la disposició transitòria vuitena:

Es manté temporalment l'associació i adhesió a la Mútua d'Accidents

L'associació de les empreses i l'adhesió dels treballadors per compte propi a les Mútues d'Accidents de Treball que estiguin en vigor el 31 de desembre de 2012, mantindran els seus efectes fins a l'entrada en vigor de la nova norma que regularà el sector de les mútues. Això s'aplicarà encara que s'hagi sol·licitat el canvi de Mútua.

 

Les Mútues han de comunicar per escrit el manteniment de la vigència

Les mútues han de comunicar abans del 15 de desembre, a aquelles empreses i treballadors autònoms que hagin sol·licitat el canvi de Mútua, el manteniment de la vigència de les associacions i adhesions fins l'entrada en vigor de la norma que regularà el sector de les mútues.

 

Aplicació també a la cobertura d’ITCC

El que estableixen els dos punts anteriors és aplicable així mateix a la cobertura de la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes del personal dels empresaris associats, que estigui en vigor el 31 de desembre de 2012.

Petició de canvi de Mútua durant el període transitori

L’Ofici indica que hi ha la possibilitat, davant el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i en determinats supòsits que dirimirà la DGOSS, de fer una petició expressa de resolució anticipada de la vinculació a la mútua.


Comentaris

Deixa el teu comentari:Normes de participació